โปรดเกล้าฯ 3 องคมนตรี

2018-10-02 15:50:37

โปรดเกล้าฯ 3 องคมนตรี

Advertisement

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “อำพน-พล.อ.เฉลิมชัย-พล.อ.อ.จอม”เป็นองคมนตรี

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 11 มี.ค.2561 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 1.นายอำพน กิตติอำพน เป็นองคมนตรี 2.พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น องคมนตรี 3.พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง เป็นองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 ต.ค.2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี