“บิ๊กแดง”ลั่นสานต่องาน คสช.ให้สำเร็จลุล่วง

2018-10-01 11:05:18

“บิ๊กแดง”ลั่นสานต่องาน คสช.ให้สำเร็จลุล่วง

Advertisement

พล.อ.อภิรัชต์ ประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. ย้ำทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจสานต่องานที่ คสช. ให้สำเร็จลุล่วงผ่านมา รักษาความสงบเรียบร้อย ช่วยเหลือประชาชน จัดระเบียบสังคม เอื้ออำนวยทุกฝ่ายช่วงเตรียมการสู่การเลือกตั้ง พร้อมดูแลช่วยเหลือและไม่ยอมให้มีการทุจริตเอาเปรียบประชาชนทุกด้าน

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2562 โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คสช. และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นประธานการประชุม ได้ขอให้ทุกส่วนงานร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนงานของ คสช. ให้บรรลุผลสำเร็จเหมือนเช่นที่ผ่านมา พร้อมให้ความสำคัญต่อการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องในโครงการภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลกำลังขยายผลโครงการต่อจากที่ได้ดำเนินการไว้แล้วพล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นนโยบายที่ดี ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและช่วยเหลือเกษตรกร สร้างประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยยังคงร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการ สื่อสารสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวต่อว่า สำหรับการดูแลภาพรวมของประเทศ เพื่อเตรียมการสู่การเลือกตั้งนั้นได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฐานะกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) รวมถึงแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยในภาพรวมมีความสอดคล้อง และเอื้ออำนวยต่อการเตรียมการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจสานต่องานที่ คสช.ดำเนินการเพื่อประชาชนตลอด 4 ปีที่ผ่านมา อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งภารกิจสำคัญ โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อย การช่วยเหลือประชาชน จัดระเบียบสังคม รวมถึงการสร้างความสามัคคีปรองดอง พร้อมย้ำว่าในทุกการทำงานจะยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญและจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน