โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 5 กกต.

2018-08-15 13:00:40

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 5 กกต.

Advertisement

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 5 คน

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าโดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวนห้าคนเป็นกรรมการการเลือกตั้ง และบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการการเลือกตั้งทั้งห้าคนได้ประชุมเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งแล้วอาศัยอานาจตามความในมาตรา 222ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้ 1.นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง 2.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 3.นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย เป็นกรรมการการเลือกตั้ง  4.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี เป็นกรรมการการเลือกตั้ง  5.นายปกรณ์ มหรรณพ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 ส.ค.2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ