ม.44 เด้งเลขาธิการ ปปง.

2018-08-14 17:50:21

ม.44 เด้งเลขาธิการ ปปง.

Advertisement

หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจตาม มาตรา 44 ย้าย “พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์” พ้นเลขาธิการ ปปง. ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คําสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ที่ 12/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตําแหน่ง ระบุว่า โดยที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อราชการแผ่นดิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้า คสช.จึงมีคําสั่งให้ พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากําลังที่กําหนดในคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พ.ค.2558 ให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งหรือพ้นจากตําแหน่ง ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป