กลาโหมเผยผลประชุมปรองดอง4พรรคเล็ก แนวโน้มสดใส

2017-03-03 15:58:24

กลาโหมเผยผลประชุมปรองดอง4พรรคเล็ก แนวโน้มสดใส

Advertisement

โฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงผลคุยปรองดองนัดที่ 11 สี่พรรคการเมืองขนาดเล็กเสนอกำหนดกรอบกติกาให้ชัดเจน พร้อมเผยพรรคภูมิใจไทยจะเข้าพูดคุยวันจันทร์ที่ 6 มีนาคมนี้


พลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการรับฟังข้อคิดเห็นพรรคการเมือง ของคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มีพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน หลังร่วมพูดคุยกับ 4 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคเงินเดือนประชาชน พรรคแทนคุณแผ่นดิน , พรรคเพื่อสันติ และพรรคเสรีร่วมไทย โดยระบุว่า บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดี ทั้งสี่พรรคมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า ประชาชนทราบถึงต้นเหตุแห่งความขัดแย้ง และวิธีแก้ปัญหาคือต้องเปิดกว้าง รับฟังซึ่งกันและกัน ปรับบทบาทตนเองเพื่อมองประโยชน์ของประเทศเป็นตัวตั้งโดยมองเรื่องของความขัดแย้งว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางการเมืองพรรคการเมืองควรปรับบทบาทของตนให้เป็นสถาบันทางการเมืองมากขึ้น รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น รัฐและส่วนกลางต้องกำหนดกรอบกิติกาทางการเมืองให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียงอันจะนำมาซึ่งการถอนทุนทางการเมือง เกิดเป็นปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมชี้ไม่ควรนำความแตกต่างทางศาสนาไปผูกโยงกับเรื่องทางการเมือง

ด้านความยุติธรรม มองว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่น เกิดเป็นความเชื่อว่า ทำผิดไม่ถูกทำโทษ ซึ่งรัฐต้องทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พึ่งให้แก่สังคมให้ได้ โดยควรมีบทลงโทษให้หลาบจำและบังคับมีการใช้กฎหมายกับองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างจริงจังด้านสื่อมวลชน มองว่ามีบทบาทขยายความขัดแย้งในวงกว้าง กลุ่มทุนมีบทบาทและอิทธิพลต่อสื่อ ทำให้สื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง นำเสนอข่าวสารอย่างไม่ครบถ้วน รอบด้าน และขาดอิสระเบี่ยงเบนออกไปจากจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ

ด้านการปฏิรูป ระบุต้องทำไปพร้อมกัน ด้วยความเข้าใจทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ เน้นประชาชนต้องมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกับทุกพรรคการเมือง

โดยในสัปดาห์หน้า วันที่ 6 มีนาคม ในช่วงบ่าย จะมีการเชิญพรรคภูมิใจไทย พรรคภราดรภาพ เข้าหารือ ส่วนในวันอังคารที่ 7 มีนาคม ในช่วงบ่าย จะมีการเชิญพรรคพลังพลเมือง พรรคพลังประเทศไทย พรรคประชาสันติ และพรรคสังคมประชาธิปไตย เข้าหารือ ก่อนวันที่ 8 มีนาคม ช่วงเช้า จะมีพรรคเพื่อไทย เข้าร่วม ซึ่งจะนำโดยพลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรค และแกนนำพรรคที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อศึกษาเรื่องปรองดอง ร่วม 10 คน เข้าให้ความคิดเห็น

ทั้งนี้ตลอดการเชิญพรรคการเมืองเข้าพูดคุย ได้มีการส่งสรุปไปยังคณะอนุกรรมการชุดที่ 2 และ 3 ควบคู่กันไป เพื่อพิจารณารวบรวมบูรณาการความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอ ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินการระดับพื้นที่ มีการดำเนินการไปแล้วทั่วทุกภาค ทั้งเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต บุรีรัมย์ เป็นต้น โดยมีการเชิญทั้งกลุ่มสื่อมวลชน สถาบันการศึกษา นักธุรกิจ กลุ่มภาคเกษตร นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ร่วมพูดคุยแบบเป็นกันเองท้ายนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตีรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เน้นย้ำ การทำงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ทั้งระดับภาคและจังหวัด ให้เปิดเสรีในการทำงานในแต่ละพื้นที่ เปิดกว้างรับฟังทุกกลุ่ม และรับฟังปัญหาในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วย

ก่อนจะฝากไปถึงพรรคการเมือง ที่มีการเสนอข้อคิดเห็นผ่านสื่อ ขอให้ใช้ดุลพินิจและความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไขทางสังคม และกระทบต่อบรรยากาศปรองดองที่ประชาชนร่วมมกันสร้างขึ้น แนะให้เสนอผ่านเวทีปรองดอง ที่เปิดกว้างทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ทั้งสื่อมวลชนเองควรนำเสนอข้อมูลอย่างมีดุลยพินิจที่มีความเหมาะสม ไม่ควรนำคำถามคำตอบโต้ตอบกันไปมา ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้สังคม