พม.ชวนเป็นผู้ให้ด้วยการให้ชีวิตที่ดีกว่า

2018-06-14 16:05:53

พม.ชวนเป็นผู้ให้ด้วยการให้ชีวิตที่ดีกว่า

Advertisement

พม. เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม เพื่อเป็นผู้ให้ด้วยการให้ชีวิตที่ดีกว่าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Better living through Giving) โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พม. ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และสื่อมวลชน จำนวน 150 คน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ตามที่ ครม.มติเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2522 ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือกรมประชาสงเคราะห์เดิม จัดตั้ง “ศูนย์รับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินและสิ่งของ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน” และในปี พ.ศ.2561 ตามแผนยุทธศาสตร์ พม. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) กำหนดให้ศูนย์รับบริจาค เป็นโครงการสำคัญ (Flagship) เพื่อยกระดับเป็น “ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ภายใต้แนวคิด “การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” (Better living through Giving) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพจากผู้ให้สู่ผู้รับที่ตรงตามความต้องการ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้พม. ได้ขับเคลื่อน “ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม.” เพื่อเป็นศูนย์กลางรณรงค์ระดมทรัพยากรทั้งเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ ทั่วประเทศ และพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์รับบริจาคที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

การเปิดศูนย์รับบริจาค ในวันนี้ นับว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาลด้วยการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ 1. สำนักงานธนานุเคราะห์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้าน จำนวน 3 หลัง และสร้างบ้าน จำนวน 1 หลัง รวมเป็นเงิน 300,000 บาท 3.การเคหะแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้าน จำนวน 2 หลัง หลังละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 4.ครอบครัวคุณศิริฉาย เชาวลิต เพื่อนกัลยาณมิตร และพนักงานบริษัทประกันชีวิต AIA บริจาคงบประมาณสร้างบ้านจำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 26,793 บาท 5.บริษัท ตาวเรียลเอสเตส จำกัด บริจาคผลิตภัณฑ์กันลื่น มูลค่า 70,000 บาท 6.บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป มูลค่า 50,000 บาท 7.บมจ.ธนาคารกรุงไทย บริจาคเงิน 30,000 บาท 8.บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 20,000 บาท 9.บริษัท เพอร์มา จำกัด บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ มูลค่า 10,000 บาทและ 10. บริษัท เบอร์รี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนต้นแบบ” การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ให้แก่ นายพายัพ รอดเมือง ชายพิการที่หัวใจมีแต่ “ให้” มีเจตนารมณ์ในการบริจาคดวงตาและอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล ถือเป็นการปลุกพลเมืองไทยหันมารู้จักคำว่า “ให้และแบ่งปัน” อย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคทั้งเงินหรือสิ่งของได้หลายช่องทาง ดังนี้ 1.บริจาคโดยตรงได้ที่ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โทร. 02-306-8874 หรือหน่วยงานกระทรวง พม. ทั่วประเทศ หรือ www.donationcenter-dsdw.go.th 2.ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง 3.ร้านมิตรไมตรี Give Shopโทร. 02-245-2700 และ 084 439 3962 4.แอพพลิเคชั่น True Money Wallet : การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า และ 5.บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาขาสะพานขาวเลขที่บัญชี 021-0-21170-9