IDE Center by UTCC จัดทำ “สูตรลับผู้ประกอบการฉบับนักเรียน” รับนโยบายประเทศไทย 4.0

2018-06-11 15:30:58

IDE Center by UTCC จัดทำ “สูตรลับผู้ประกอบการฉบับนักเรียน” รับนโยบายประเทศไทย 4.0

Advertisement

ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ IDE Center by UTCC ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมบัญชีกลาง และธนาคารออมสิน จัดทำหนังสือ “สูตรลับผู้ประกอบการฉบับนักเรียน” เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ความสามารถของเยาวชนไทยให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศอันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของภาครัฐหนังสือ “สูตรลับผู้ประกอบการฉบับนักเรียน” เป็นหนังสือที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ที่มีนโยบายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการประกอบการให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ยังเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ แนวคิด และเรื่องเล่่าจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการไทย มากลั่นกรองเนื้อหาให้มีความเหมาะสมสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมหรือมายด์เซ็ตของเด็กและเยาวชนให้เข้าใจถึงหลักการประกอบการ การเข้าถึงโอกาสทางการประกอบการและกระบวนการสร้าง และพัฒนาความคิดและนวัตกรรม ทั้งนี้จากการตกตะกอนทางความคิดและองค์ความรู้ทางการประกอบการ หนังสือ “สูตรลับผู้ประกอบการฉบับนักเรียน” จึงถ่ายทอดเนื้อหาด้านแนวคิดและมุมมองที่สำคัญของผู้ประกอบการ ซึ่งในท้ายบทยังมือ Story Study เรื่องราวความสำเร็จของผู้ประกอบการชาวไทยให้ได้เรียนรู้อีกด้วย