ตีความคำสั่งหัวหน้า คสช.53/60 ไม่ขัด รธน.

2018-06-05 17:40:33

ตีความคำสั่งหัวหน้า คสช.53/60 ไม่ขัด รธน.

Advertisement

ศาลรัฐธรรมนูญตีความคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/60 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เสนอเรื่องขอให้วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 140 และ 141 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งของหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 25, 26, 27 และมาตรา 45 หรือไม่ โดยได้มีการแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ แบ่งเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรก กรณีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 140 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียข้างมากวินิจฉัยว่า การแก้ไขในมาตราดังกล่าว ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 25,26,27 และมาตรา 45 ประเด็นที่ 2 กรณีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 141 มีมติเอกฉันท์ว่า ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 25,26,27 และมาตรา 45 ทั้งนี้เนื่องจากทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าวไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล