อธิการบดี ม.มหิดล ประกาศลาออกทั้งน้ำตา

2017-05-18 13:55:27

อธิการบดี ม.มหิดล ประกาศลาออกทั้งน้ำตา

Advertisement

"อุดม คชินทร"อธิการบดี ม.มหิดล ประกาศลาออกทั้งน้ำตา แสดงความรับผิดชอบ หา 13 รองอธิการบดีใหม่ มาทดแทนคนลาออกเหตุ ไม่ต้องการให้ป.ป.ช.ตรวจสอบทรัพย์สินไม่ได้ ส่วนจะลงสมัครใหม่หรือไม่ขอคิดอีกที


วานนี้ (17 พ.ค.60 ) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล( มม.) ได้มีการประชุมสภา มม. โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะนายกสภา มม. เป็นประธาน ซึ่งในการประชุม ศ.นพ.อุดม คชินทร  อธิการบดี มม.ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง และที่ประชุมสภา มม.ก็ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี มม. โดยไม่มีกรรมการสภาคนใดคัดค้าน ซึ่งมีผลในวันที่ 1 ส.ค. 2560ทั้งนี้ ศ.นพ.อุดม ได้ให้เหตุผลของการลาออกครั้งนี้ เนื่องมาจาก ไม่สามารถหาผู้มาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี มม. จำนวน 13 ราย ทดแทน 13 รองอธิการบดีที่ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดีไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 โดยในข้อ 3 ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้ 103) สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ ได้แก่ รองอธิการบดี 104) สถาบันอุดมศึกษาในกำกับรัฐ ได้แก่ รองอธิการบดี เป็นต้น

ศ.นพ.อุดม กล่าวว่า ตนเองรู้สึกใจหาย น้ำตาไหลในที่ประชุม แต่ก็ต้องตัดสินใจ เนื่องจากเหลือเวลาในการดำรงตำแหน่งอีกเพียง 1 ปี 5 เดือน ซึ่งคงไม่สามารถหาคนมาเป็นรองอธิการบดีแทนรองอธิการบดี 13 คนที่ลาออกไปได้ เพราะเหลือเวลาน้อย ทำให้ไม่มีใครอยากมาสมัคร อีกทั้ง หากตนหมดวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้วก็ไม่สามารถการันตีได้ว่า ตนจะได้กลับมาเป็นอธิการบดี มม. และ ดึงรองอธิการบดีเหล่านี้กลับมาทำงานต่อได้ เมื่อตนหาคนมาช่วยบริหารงานไม่ทันก็ตัดสินใจลาออก เพื่อเริ่มต้นใหม่ และให้การทำงานสามารถเดินต่อไปได้ อย่างไรก็ตามการลาออกครั้งนี้ได้ไตร่ตรองดีแล้ว ส่วนจะมาสมัครเป็นอธิการบดีอีกหรือไม่นั้น คงต้องดูอีกที