ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก

2018-06-03 18:10:22

ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก

Advertisement

ผวจ.มุกดาหารใช้พื้นที่ว่างหลังจวน เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการ ประชาชน ได้เรียนรู้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร เปิดเผยว่า ได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าหลังจวน เนื้อที่ประมาณ 3-5 ไร่ ทำโครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สโลแกน ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก และดำเนินการตามแนวคิด "เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง" โดยเริ่มต้นจากการทำทีละเรื่องไปตามลำดับด้วยวิธีการอย่างง่าย ผลการปฏิบัติเป็นรูปประธรรมจับต้องได้ และทำได้ทุกครัวเรือน โดยมุ่งหวังที่จะเป็นตัวอย่างแก่ข้าราชการและผู้สนใจได้มาเรียนรู้ และนำกลับไปขยายผลในครัวเรือนของตนเอง เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ได้น้อมนำแนวทางศาสตร์พระราชา มาดำเนินการให้เป็นรูปประธรรม โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น 3 ส่วน ภายใต้โมเดล โคก-นา-หนอง ดังนี้โคก หมายถึงพื้นที่สูงได้เน้นการปลูกไม้ผลยืนต้นและพืชเศรษฐกิจ ตามทฤษฎีห่มดิน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีการระเหยของไอน้ำสูง มาเป็นแนวทางการปลูกต้นไม้ ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกมีขนุน ผักหวาน

“นา”ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกพืชผักแบบผสมผสานแทน ตามแนวคิด "ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก" ทำให้สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนลงไปได้ นอกจากนั้นได้นำการให้น้ำพืชผักโดยใช้หมอกไอน้ำ มาเป็นตัวช่วยซึ่งเป็นการใช้น้ำที่มีประหยัดและได้ประโยชน์สูงสุด

“หนอง” เป็นพื้นที่แหล่งน้ำซึ่งปลูกผักบุ้ง ไว้เป็นร่มเงาให้ปลา และปล่อย "ผำ" ให้เป็นอาหารของปลาเล็ก และปลาเล็กเป็นอาหารปลาใหญ่ สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ

ผวจ.มุกดาหาร กล่าวอีกว่า เป็นเรื่องสอดรับกับนโยบายของทางรัฐบาล ซึ่งกำลังรณรงค์อยู่ในขณะนี้เรื่อง ขยะ ต่อยอดที่จะให้บ้านเมืองเราสะอาดไปสู่ศูนย์เรียนรู้ของศาสตร์พระราชา สำหรับสวนหลังจวน เป็นสถานที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้วิธีลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นการน้อมนำในเรื่องของศาสตร์พระราชา โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้ามาดูได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ได้มีการจัดการขยะครบวงจรภายในจวน โดยได้จัดทำถังขยะเปียก เพื่อกำจัดขยะประเภทเศษอาหาร สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และจัดทำคอกปุ๋ยหมัก เพื่อใช้เป็นปุ๋ยให้แก่พืชผักที่ปลูก ในพื้นที่ โคกและนา ลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่เป็นอันตราย ส่วนขยะประเภทที่นำกลับมาใช้ใหม่ ได้แยกเก็บนำไปขายเป็นเงินกลับมา ทำให้ขยะในจวนเหลือเป็นปริมาณน้อยที่สุด

ผวจ.มุกดาหาร กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ในจ.มุกดาหาร ไปเยี่ยมชมเพื่อนำเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบ ได้ไปศึกษาเรียนรู้ และนำกลับไปปรับใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว