สหภาพ ขสมก.ยื่น 11 ข้อเรียกร้อง

2018-05-01 21:25:12

สหภาพ ขสมก.ยื่น 11 ข้อเรียกร้อง

Advertisement

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก.ยื่น 11 ข้อเรียกร้องต่อ รักษาการ ผอ.ขสมก.เรื่องในวันแรงงานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 พ.ค.นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ สร.ขสมก.ยื่นหนังสือเรียกร้อง 11 ข้อต่อนายประยูร ช่วยแก้ว รอง ผอ.ฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ขสมก. เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประกอบด้วย 1. ให้ขสมก.ปฎิบัติตามมติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และคำสั่งองค์การที่166 ในการให้สิทธิ์พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานตำแหน่งอื่นๆ 2.ให้กำหนดระดับและปรับบัญชีเงินเดือนพนักงานฝ่ายเดินรถ เท่ากับพนักงานธุรการเป็นระดับเดียวกัน 3. ให้พนักงานฝ่ายเดินรถมีวันหยุดเพิ่มอีก1วัน รวมหยุดเดือนละ 5 วัน 4.ให้รัฐบาลรับผิดชอบหนี้สิน ขสมก.ที่มีในปัจจุบัน เพราะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้บริการประชาชนต่ำกว่าต้นทุน 5.ให้ ขสมก.จ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงพนักงานเดินรถในเวลาทำการตามปกติ นายท่า 100 บาท พกส. 60 บาท6. ให้ ขสมก.จ่ายค่าทำงานวันหยุดประเพณี และค่าทำเกินเวลาปกติ (ค่าล่วงเวลา) ให้กับพนักงานทุกตำแหน่งตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด 7. ให้จัดหาสวัสดิการห้องน้ำต้นทาง ปลายทาง และน้ำดื่ม ให้กับพนักงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง 8.ให้จัดรถสวัสดิการรับ-ส่ง ให้พนักงานทุกตำแหน่ง กรณีครอบครัวเสียชีวิต โดยไม่คิดค่าเช่า 9.ให้ปรับเพิ่มเงินสมทบพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามอายุงาน 20 ปีลงมา จ่ายสมทบ12% อายุงาน 20 ปีขึ้นไป จ่ายสมทบ 15% เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯและกองทุนเงินบำเหน็จ 10.ให้แต่งตั้งผู้แทนสหภาพแรงงานฯเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 11.ให้สหภาพแรงงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ ในการประชุมบอร์ดทุกครั้ง และเป็นกรรมการในการประชุมฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแผนนโยบาย หรือการปรับโครงสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน โดยยึกหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม