ร่วมรำลึกวันจักรี

2018-04-06 14:00:56

ร่วมรำลึกวันจักรี

ถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองแด่หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี โดยมีพระเทพสิทธิวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวงและเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตุลาการ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมคนรักในหลวงประจวบคีรีขันธ์ และผู้นำภาคเอกชน ตลอดทั้งภาคีประชารัฐเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน พล.ต.สุเทพ นพวิง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะแด่หน้า พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ทั้ง 7 พระองค์ และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในมหาวันจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร สถานศึกษา สมาคมและสโมสรต่างๆเข้าร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดี

วันที่ 6 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้เถลิงถวัลยราชสมบัติจวบจนถึงปัจจุบัน ทรงปกป้องบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น รักษาเอกราชอธิปไตยและทำนุบำรุงบ้านเมือง พัฒนาประเทศชาติให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ และเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ทุกภาคส่วนได้จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงสร้างคุณูปการต่างๆมากมายต่อชาติไทย อันเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และสร้างความรักความสามัคคีให้ประเทศชาติมีความเป็นปึกแผ่น สงบสุข และเจริญวัฒนาถาวร ด้วยความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืนสืบไป


แท็กที่เกี่ยวข้อง