กกต. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ

2024-06-11 17:57:15

กกต. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ

Advertisement

กกต. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ พร้อมชวนประชาชนร่วมตรวจสอบพฤติการณ์ พบคนขาดคุณสมบัติแจ้งด่วน

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 67  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการและ ผอ.การเลือกระดับอำเภอได้ดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับอำเภอ เสร็จสิ้นแล้ว และได้ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอ และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วนั้น ขณะนี้สำนักงาน กกต. ได้ดำเนินการเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://senator.ect.go.th/ และแอปพลิเคชัน Smart Vote  โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ และข้อมูลแนะนำตัว (สว. 3) จากช่องทางดังกล่าว จึงขอเชิญชวนร่วมติดตามและตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ หากพบว่าผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอคนใดขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม สามารถแจ้งได้ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศแล้วแต่กรณี หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด หรือพบเห็นการกระทำที่ทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 สามารถแจ้งได้ที่ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงาน กกต.