"คลัง" ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ IGNITE THAILAND

2024-06-11 17:39:08

"คลัง" ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ IGNITE THAILAND

Advertisement

กระทรวงการคลังออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ IGNITE THAILAND ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร ปลอดต้น 6 เดือน ฟรีค้ำประกันสินเชื่อ 2 ปี

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.67  ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล  รมช.คลัง ให้สัมภาษณ์ว่า เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ Thailand Vision IGNITE THAILAND” ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ IGNITE THAILAND  เพื่อสนับสนุนเงินทุนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) 2.ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub) และ 3. ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub) วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี ดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.5 ต่อปี ใน 2 ปีแรก ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน  นอกจากนี้ ยังมีกลไกการค้ำประกันสินเชื่อผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับสินเชื่อตามโครงการได้เพียงพอกับความต้องการดำเนินธุรกิจ โดยฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันใน 2 ปีแรก และค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 0.75 ต่อปี ในปีที่ 3 – 4 โครงการสินเชื่อ IGNITE THAILAND จะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเป้าหมาย เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอสำหรับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกตามที่รัฐบาลประกาศวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ไว้