โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก.พ.อ. คนดังเพียบทั้ง "อรรถพล -บวรศักดิ์ -บรรเจิด -ประสาท สืบค้า"

2024-06-11 13:35:57

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก.พ.อ. คนดังเพียบทั้ง  "อรรถพล -บวรศักดิ์ -บรรเจิด -ประสาท สืบค้า"

Advertisement

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 10 ผู้ทรงคุณวุฒิ   ก.พ.อ. คนดังเพียบทั้ง  "อรรถพล -บวรศักดิ์ -บรรเจิด -ประสาท สืบค้า"

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.67 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.พ.อ.) เพื่อมาทำหน้าที่ทดแทนกรรมการชุดเก่าที่ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว จำนวน 10 ราย ดังนี้ 1.ศ.ชุติมา สัจจานันท์ 2. ศ.บรรเจิด สิงคะเนติ 3. ศ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 4. ศ.ประสาท สืบค้า 5. ศ.ปานฉัตท์ อินทร์คง 6. ศ.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 7. ศ.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ 8. ศ.พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง 9.นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ และ 10.นายโอภาส เขียววิชัย  ทั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ ต้องมีการบริหารงานที่เป็นที่ประจักษ์ ประสบผลสำเร็จ และกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการชุดนี้ ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมายหรือด้านการจัดการภาครัฐ เพื่อให้การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด