โปรดเกล้าฯ ส.ว.ใหม่ 2 ราย

2024-06-08 15:06:44

โปรดเกล้าฯ ส.ว.ใหม่ 2 ราย

Advertisement

โปรดเกล้าฯ ส.ว.ใหม่ 2 ราย แทน "พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์-มณเฑียร"

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.67 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.62 เนื่องด้วย พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง และนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ได้ถึงแก่อนิจกรรม จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล และพลตำรวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์ เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิ.ย. พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา