กทม. เร่งปราบปรามยาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน

2024-06-07 00:30:11

กทม. เร่งปราบปรามยาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน

Advertisement

กทม. หารือแนวทางเร่งรัดป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 67 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิ.ย.- 31 ส.ค.67) ในพื้นที่ กทม. และการประสานความร่วมมือด้านงานยุติธรรม ระหว่างกระทรวงยุติธรรม กทม.  และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 10 - 01 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

ทั้งนี้ กทม. ได้ดำเนินการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดและฟื้นฟูสภาพทางสังคม อาทิ การจัดตั้งทีมพิทักษ์จิตเวชและการซ้อมแผนเผชิญเหตุ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต 50 เขต (ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ) โดยมีแนวทางดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดของ กทม.  ดังนี้ 1. ประสานภาคีเครือข่าย ออกคำสั่งตั้งทีมพิทักษ์จิตเวช โดย ศป.ปส.ข. 2. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ค้นหาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตจากยาเสพติดที่อยู่ในภาวะอันตรายหรือความจำเป็นต้องได้รับการรักษาตามบริบทและความเหมาะสมของพื้นที่ 3. รวบรวมข้อมูลและคัดแยกประเภทของผู้ป่วยตามอาการ แบ่งเป็น สีเหลือง สีส้ม สีแดง 4. ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำผู้ป่วยส่งบำบัดรักษา และ 5. ร่วมกับภำคีเครือข่ายรับตัวผู้ป่วยหลังการบำบัดรักษา วางมาตรการไม่ให้ผู้ป่วยกลับมามีอาการอีกภายหลังรับการบำบัด

สำหรับวันนี้ที่ประชุมมีการหารือในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. กระทรวงยุติธรรมขอความร่วมมือ กทม. สนับสนุนการดำเนินงาน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณและสถานที่ของหน่วยทหารเพื่อจัดตั้งสถานพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพิ่มเติม (เหมือนกรุงเทพมหานคร) สนับสนุน/ช่วยเรื่องการ IO ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติด 2.  กทม. ขอความร่วมมือกระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนการดำเนินงาน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณและสถานที่ของหน่วยทหารเพื่อจัดตั้งสถานพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพิ่มเติม และขอรับการสนับสนุนค่าบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด matrix 3. กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความร่วมมือกระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนการดำเนินงาน ขอสนับสนุนค่าตรวจยืนยันผลปัสสาวะ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงบประมาณสนับสนุน และการจัดชุดปฏิบัติการสถานประกอบการ ของบประมาณการสืบสวนหรือค่าจ้างแหล่งข่าว 4. การนำผู้ต้องขังเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และ 5. การบริหารจัดการทรัพย์ที่ขายทอดตลาดไม่ได้ในพื้นที่ กทม.