รมว.ศธ.เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครู

2024-06-06 16:32:25

รมว.ศธ.เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครู

Advertisement

รมว.ศึกษาธิการเป็นประธานลงนามความร่วมมือแก้หนี้สินครู บุคลากรทางการศึกษา 

เมื่อวันที่  ​​6 มิ.ย.67   พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


​​พล.ต.อ.เพิ่มพูน  กล่าวว่า ในนามกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งส่วนราชการ สถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ได้ให้ความสำคัญ และร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ในครั้งนี้ ซึ่งปัญหาหนี้สินครู เป็นปัญหาที่รัฐบาลและ ศธ. มีความห่วงใยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นตัวแปรที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิต และยังส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาที่เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กนักเรียนและเยาวชนของประเทศไทย ​​ตามโยบายของรัฐบาล โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ในภาพรวมทั้งประเทศเป็นวาระแห่งชาติ และที่ผ่านมา ศธ. ได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อน ให้ครูกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์ ทุกส่วนราชการในสังกัด แต่การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วย ศธ. เพียงหน่วยเดียว จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร


​​พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวต่อว่า ดังนั้นการที่ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ จึงเป็นการทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อช่วยเหลือให้ครูฯ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ยั่งยืน มีขวัญและกำลังใจ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ จนนำไปสู่การมอบคุณภาพการศึกษาที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนของประเทศไทย  ​​สำหรับการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ภายใต้กรอบภารกิจของทั้ง 14 หน่วยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ อย่างเป็นรูปธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสภาพคล่องในการชำระหนี้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ เพิ่มสภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงิน และจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ส่งเสริมให้มีเงินกู้ข้าราชการดอกเบี้ยต่ำ และสอดคล้องกับศักยภาพ  ​​โดยให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐพิจารณาปรับปรุง กำหนดหลักเกณฑ์ การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของบุคลากรในสังกัด โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ประจำเดือนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในแนวทางเดียวกันกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ตลอดจนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนทางการเงิน และการบริหารจัดการหนี้ ซึ่งทุกฝ่ายตกลงร่วมมือดำเนินงานในลักษณะโครงการและกิจกรรมในการ แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ