ยอดผู้ประกันตน มี.ค. 24.63 ล้านคน

2024-04-24 16:47:58

ยอดผู้ประกันตน มี.ค. 24.63 ล้านคน

Advertisement

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเผยยอดผู้ประกันตนทั่วประเทศเดือน มี.ค. 24.63 ล้านคน

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.67  นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  เปิดเผยถึง ตัวเลขผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือน มี.ค.67 ว่า จากข้อมูลสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม ประจำเดือน มี.ค.67 มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทุกมาตราคือ 33, 39, 40 โดยสรุปดังนี้

มาตรา 33 ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน สำหรับเดือน มี.ค.67  มียอดผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั่วประเทศ จำนวน 11,882,607 คน

มาตรา 39 ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง 6 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ สำหรับเดือน มี.ค.67  มียอดผู้ประกันตนมาตรา 39 ทั่วประเทศ จำนวน 1,770,493 คน

มาตรา 40 บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ประกอบอาชีพอิสระ ทำงานไม่มีนายจ้าง โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3-4-5 กรณีขึ้นอยู่กับทางเลือก จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ทุพพลภาพ ชราภาพ สงเคราะห์บุตร ตาย สำหรับเดือน มี.ค.67 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั่วประเทศ จำนวน 10,980,484 คน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า ภาพรวมสรุปยอดจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ ประจำเดือน มี.ค.67  มีจำนวนทั้งสิ้น 24,633,584 คน ขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ที่พร้อมดูแลคุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงชีวิตเพื่อให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ