ก.ค.ศ.เตรียมจับมือจุฬาฯ ใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์ตรวจสอบครูคัดลอกผลงาน

2024-04-18 10:42:39

ก.ค.ศ.เตรียมจับมือจุฬาฯ ใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์ตรวจสอบครูคัดลอกผลงาน

Advertisement

 เลขาธิการ ก.ค.ศ. สั่งหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบครูคัดลอกผลงาน  เตรียมจับมือจุฬาฯ ใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์ตรวจสอบ

เมื่อวันที่  18 เม.ย.67 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ตรวจสอบพบความผิดปกติในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางราย ซึ่งอาจมีพฤติการณ์ในการนำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาคัดลอก หรือลอกเลียนเพื่อใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อทำการตรวจสอบแล้ว และหากพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าวมีความผิดจริงก็จะดำเนินการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินการเพื่อป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการนั้น ขณะนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการหารือร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมนำระบบอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งเป็นระบบสำหรับการตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่เข้ามาใช้ในการตรวจสอบผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเข้ามาในระบบ DPA รวมไปถึงกรณีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว17/2565 ด้วย

"ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ตระหนักถึงจริยธรรมในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำผลงาน โดยหากพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดที่มีการกระทำผิดโดยเฉพาะการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การจ้าง วาน ใช้ให้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น ก.ค.ศ. จะดำเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด เพื่อเป็นการยกระดับวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานทั้งด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพต่อไป" เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าว