"ม.นอร์ทกรุงเทพ"เปิดผลสำรวจ ปชช.หนุนแจกเงินหมื่น

2024-04-16 10:59:12

"ม.นอร์ทกรุงเทพ"เปิดผลสำรวจ ปชช.หนุนแจกเงินหมื่น

Advertisement

 "ม.นอร์ทกรุงเทพ"เปิดผลสำรวจ "นโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท"   ประชาชนต้องการ 69.9% เห็นด้วยต้องดำเนินการต่อ หวังแบ่งเบาภาระในครัวเรือน กระตุ้นเศรษฐกิจ สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.67 นายสานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าแผนกวิจัย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี "คิดอย่างไรกับเงินดิจิทัล 10,000 บาท" จำนวน 1,400 ราย ในช่วงวันที่ 12 – 14 เม.ย.67 จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศพบว่า มีความเข้าใจนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ระดับมาก ร้อยละ 17 ระดับค่อนข้างเข้าใจ ร้อยละ 48 ระดับไม่ค่อยเข้าใจ ร้อยละ 28 และไม่เข้าใจเลย ร้อยละ 7.6

ขณะเดียวกันได้สำรวจถึงความต้องการพบว่าประชาชนมีความต้องการรวม ร้อยละ 69.9 แบ่งเป็น ความต้องการในระดับมาก ร้อยละ 38 ค่อนข้างต้องการ ร้อยละ 31.9 และ ไม่ต้องการรวม ร้อยละ 30.1 แบ่งเป็น ไม่ค่อยต้องการ ร้อยละ 18.4 และไม่ต้องการเลย ร้อยละ 11.7

เมื่อถามถึงความเหมาะสมในหลักเกณฑ์และมาตรการในแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท พบว่า มีความเห็นว่าเหมาะสมมาก ร้อยละ 18.1 ค่อนข้างเหมาะสม ร้อยละ 40.9 ไม่เหมาะสม ร้อยละ 14.7 และยังได้สำรวจว่านโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาทว่าควรดำเนินการต่อไปหรือไม่ พบว่า ควรดำเนินการต่อ ร้อยละ 57.5 ควรดำเนินการต่อแต่ควรมีการปรับปรุงเงื่อนไข ร้อยละ 31.9 และไม่ควรดำเนินการต่อ ร้อยละ 10.6

เมื่อถามถึงความคิดเห็นว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทมีประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ พบว่า มีประโยชน์ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 22.4 มีประโยชน์ค่อนข้างมาก ร้อยละ 32.7 มีประโยชน์ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 26.5 และ มีประโยชน์น้อยที่สุด ร้อยละ 11.4 นอกจากนั้นยังได้สำรวจถึงเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทสามารถแบ่งเบาภาระในครัวเรือนมีความเห็นว่ามีประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ พบว่า มีประโยชน์ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 21.4 มีประโยชน์ค่อนข้างมาก ร้อยละ 40.9 มีประโยชน์ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 29.1 และ มีประโยชน์น้อยที่สุด ร้อยละ 8.6

เมื่อถามถึงเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท สามารถเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศ มีประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผลสำรวจ พบว่า มีประโยชน์ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 17.7 มีประโยชน์ค่อนข้างมาก ร้อยละ 39.5 มีประโยชน์ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 31.9 และ มีประโยชน์น้อยที่สุด ร้อยละ 10.9

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า หากได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทจากรัฐบาลจะวางแผนใช้เงินเพื่อสิ่งใด พบว่าคนไทยต้องการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อของใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 50.4 สินค้าทั่วไป ร้อยละ 25.7 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 22.4 และอื่นๆ ร้อยละ 1.4