"ซูเปอร์โพล" เผย ปชช. มอง "ทักษิณ" เป็นผู้มีบารมี

2024-04-15 11:51:28

"ซูเปอร์โพล" เผย ปชช. มอง "ทักษิณ" เป็นผู้มีบารมี

Advertisement

 "ซูเปอร์โพล" เผย ปชช. มอง "ทักษิณ" เป็นผู้มีบารมี อยากให้แก้ไขปัญหาปากท้อง

เมื่อวันที่  15 เม.ย.67 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจเรื่อง จับกระแสโพล ทักษิณ ชินวัตร กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมจำนวนตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางสถิติทั้งสิ้น จำนวนทั้งสิ้น 1,158 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 6 เม.ย.67   ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.9 ยอมรับอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ว่าเป็นผู้มีบารมี ในขณะที่ 33.1 ระบุว่า ไม่เป็น และเมื่อแบ่งออกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มคนอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 39.0 กลุ่มคนอายุระหว่าง 20 – 29 ปี ร้อยละ 49.9 กลุ่มคนอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 74.7 กลุ่มคนอายุ 40 – 49 ปี ร้อยละ 79.5 กลุ่มคนอายุ 50 – 59 ปี ร้อยละ 78.2 และกลุ่มคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 67.6 ระบุ ยอมรับอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ว่าเป็นผู้มีบารมี

เมื่อแบ่งออกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มข้าราชการ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.2 กลุ่มเอกชน ร้อยละ 68.5 กลุ่มค้าขาย ร้อยละ 78.3 กลุ่มนักศึกษา ร้อยละ 40.6 และกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 60.7 ระบุ ระบุ ยอมรับอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ว่าเป็นผู้มีบารมี

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนให้อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร เร่งแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาปากท้อง ต้องการเงินดิจิทัลทั่วถึง กระตุ้น SME ความยากจน ร้อยละ 71.8 มิจฉาชีพออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ แก๊งดูดเงินประชาชน โจรไซเบอร์ ร้อยละ 65.5 ยาเสพติด ปัญหาเด็ก เยาวชน ร้อยละ 62.3 ปัญหาหนี้ทั้งในและนอกระบบ ร้อยละ 60.1 และปัญหาฝุ่น PM หมอกควัน มลพิษ สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 58.9 ตามลำดับ

รายงานของ ซูเปอร์โพล ระบุว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้มีบารมี สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของปัญหาปากท้อง ต้องการเงินดิจิทัลทั่วถึง กระตุ้น SME แก้ไขปัญหาความยากจนทั่วประเทศ อีกทั้งยังต้องการให้แก้ไขปัญหามิจฉาชีพออนไลน์ โจรไซเบอร์ ยาเสพติด ปัญหาหนี้และปัญหาฝุ่น PM ปัญหาส่วนใหญ่ล้วนเป็นปัญหาประชาชนประสบพบเจอมาเป็นเวลานาน ทำให้ประชาชนคาดหวังให้อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บรรเทาทุกข์และแก้ไขปัญหาที่พบเจอให้หมดไป