ธ.ก.ส. แจงกรณี "ดิจิทัล วอลเล็ต" ้

2024-04-12 14:10:59

ธ.ก.ส. แจงกรณี "ดิจิทัล วอลเล็ต" ้

Advertisement

ธ.ก.ส. ชี้กรณี "ดิจิทัล วอลเล็ต" ้เป็นอีกหนึ่งในโครงการของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องในมิติของเกษตรกรผู้รับที่ ธ.ก.ส.อยู่ระหว่างประสานงานในรายละเอียด ภายใต้กรอบกฎหมาย การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

จากกรณีที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท วงเงินรวม 500,000 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินส่วนหนึ่งจะใช้จากงบประมาณปี 2568 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยใช้มาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง จำนวน 172,300 ล้านบาทให้กับเกษตรกร 17 ล้านคน

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.67 ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ประกาศแจ้งในเฟซบุ๊ก  ระบุว่า ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ภายใต้กรอบ พ.ร.บ. ธ.ก.ส. 

โครงการต่างๆของรัฐบาลที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้เข้าไปสนับสนุน ทั้งในมิติของการให้สินเชื่อและเป็นแหล่งทุนในการดำเนินการ โดย ธ.ก.ส.ยังคงสามารถบริหารสภาพคล่องและความแข็งแรง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันการเงิน

โครงการดิจิทัล วอลเล็ต  ตามที่ได้มีการแถลงฯ นั้น ก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องในมิติของเกษตรกรผู้รับที่ ธ.ก.ส.อยู่ระหว่างประสานงานในรายละเอียดที่จะดำเนินการ ภายใต้กรอบกฎหมายและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม