มท.4 ลั่นบังคับใช้ ก.ม.เข้มข้น 7 วันอันตรายสงกรานต์

2024-04-11 13:56:05

มท.4 ลั่นบังคับใช้ ก.ม.เข้มข้น 7 วันอันตรายสงกรานต์

Advertisement

 มท.4 เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567   บังคับใช้ ก.ม.เข้มข้นระหว่าง  11 - 17 เม.ย.

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 11 เม.ย. 67  ที่ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 และประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพลังงาน สำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมฯ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดย ศปถ. พร้อมบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” รวมถึงเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อสร้างการสัญจรทางถนนที่ปลอดภัยให้กับประชาชน

นายเกรียง กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ จึงได้มอบหมายให้ ศปถ.บูรณาการทุกหน่วยงานในรูปแบบของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” และแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ให้บรรลุเป้าหมายในการลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังโดยในช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.67 เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน คุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท เฝ้าระวังและป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนทุกรูปแบบ อาทิ การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ การใช้อุปกรณ์นิรภัย และการบรรทุกท้ายกระบะ พร้อมดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ สถานบันเทิงให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ประกอบการ จะต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายสุราตามกฎหมาย รวมถึงไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และจำหน่ายนอกระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดระเบียบสังคมและป้องปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย

รมช.มหาดไทย กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) โดยประสานตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันตรวจตรา เฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย สำหรับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัย พร้อมจัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอ บริหารจัดการเส้นทางสายต่าง ๆ ที่ออกจาก กทม. ไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสม โดยเฉพาะเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนในบริเวณที่เหมาะสม เพื่อให้การเดินทางเกิดความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

รมช.มหาดไทย กล่าวว่า สำหรับผู้ว่าฯ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ขอให้ทำหน้าที่อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนผ่านกลไกการทำงานในระดับพื้นที่ อีกทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ทุกระดับ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อาสาสมัคร และจิตอาสา คุมเข้มการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบของการจัดตั้งด่านชุมชน กลไกด่านครอบครัว ควบคู่กับการดำเนินมาตรการเชิงรุกในรูปแบบการเคาะประตูบ้าน เพื่อเป็นกำลังเสริมสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่ และขอให้ดูแลความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยวทางน้ำและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าอาจจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ขอให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วย

ด้านนายไชยวัฒน์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการ ศปถ. กล่าวว่า ศปถ.จะมีการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 เม.ย. 67 เพื่อให้ประชาชนรับทราบนโยบายและมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล รวมถึงย้ำเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน