นายกฯ มอบสารเนื่องในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ

2024-04-10 15:15:44

นายกฯ มอบสารเนื่องในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ

Advertisement

นายกฯ มอบสารเนื่องในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 ส่งความรัก ความระลึกถึง และความปรารถนาดี มายังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคน

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.67 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง มอบสารเนื่องในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 ดังนี้  เนื่องในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 ผมขอส่งความรัก ความระลึกถึง และความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันอีฎิ้ลฟิตริ นับเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองวันสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ซึ่งถือเป็นการข้ามผ่านการทดสอบศรัทธาตามหลักศาสนกิจโดยสมบูรณ์ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมถึงจิตใจอันบริสุทธิ์ที่บริบูรณ์ไปด้วยศรัทธาในการทำคุณงามความดี เพื่อถวายแด่เอกองค์พระผู้อภิบาล ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และอดทนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม อีกทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์และความเอื้ออาทรต่อกันในหมู่ครอบครัว มิตรสหาย อันเป็นวิถีปฏิบัติที่งดงาม และเปี่ยมไปด้วยความรักอย่างแท้จริง ในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ผมขอพรอันประเสริฐแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้โปรดประทานความเมตตา ความสุขสวัสดี พร้อมทั้งกำลังกาย กำลังใจ และจิตวิญญาณ ที่เข้มแข็ง ในการปฏิบัติตนเป็นสัตบุรุษที่เพียบพร้อมด้วยศรัทธาและคุณงามความดี เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป