โฆษกประธานสภาฯ แถลงรัฐสภาผ่าน ก.ม. 1 ฉบับอยู่ในชั้น กมธ.9 ฉบับ ค้างในวาระอีก 20 ฉบับ

2024-04-05 15:23:55

โฆษกประธานสภาฯ แถลงรัฐสภาผ่าน ก.ม. 1 ฉบับอยู่ในชั้น กมธ.9 ฉบับ ค้างในวาระอีก 20 ฉบับ

Advertisement

โฆษกประธานสภาฯ แถลงรัฐสภาผ่าน ก.ม. 1 ฉบับอยู่ในชั้น กมธ.9 ฉบับ ค้างในวาระอีก 20 ฉบับ รองนายกฯ  รับรอง 39 แถมมีกฎหมายที่ประชาชนเสนอรอนายกฯรับรองอีก 6 ฉบับ

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.67  ที่รัฐสภา นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงสรุปผลการประชุมสภาฯ และประชุมร่วมกันของรัฐสภาระหว่างวันที่ 12 ธ.ค 66 - 4 เม.ย. 67 ในสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 มีการประชุมสภาฯรวม 32 ครั้ง และประชุมร่วมกันของรัฐสภา 1 ครั้ง ทั้งนี้การประชุมสภาฯมีการพิจารณาร่างกฎหมาย โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาจำนวน 1 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา 2 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กมธ. 9 ฉบับ อยู่ในระเบียบวาระที่ค้างอยู่โดยพิจารณา 20 ฉบับ อยู่ระหว่างการรอการรับรองของนายกรัฐมนตรี 39 ฉบับ ส่วนร่างพ.ร.บ.ที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ อยู่ระหว่างการพิจารณาพิจารณาของวุฒิสภา 1 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกมธ. 5 ฉบับ อยู่ระหว่างรอนายกฯรับรอง 6 ฉบับ และกฎหมายของประชาชนได้มีการเสนอเข้ามาแล้วและอยู่ระหว่างการขอให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอีก 19 ฉบับ

โฆษกประธานสภาฯ กล่าวต่อว่า สำหรับญัตติที่สภาส่งให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 7 เรื่อง รวม 16 ญัตติ อาทิญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้กมธ. 5 เรื่อง รวม 15 ญัตติ พิจารณาและเห็นชอบกับรายงานและข้อสังเกตแล้วคือญัตติที่สภามอบหมายให้กมธ.พิจารณา 2 เรื่อง รวม 6 ญัตติ และเสร็จสิ้นแล้วรอการบรรจุญัตติที่สภามอบหมายให้กมธ.พิจารณา 20 เรื่อง รวม 66 ญัตติ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกมธ. ญัตติที่อยู่ในวาระรอการพิจารณา 45 ญัตติ และญัตติขออภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา 152 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งกำลังทำในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 1 ญัตติ

5. การพิจารณารายงานตามอำนาจหน้าที่ของ กมธ.วิสามัญมีการพิจารณาแล้ว 3 เรื่อง กระทู้ถามซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้ว มีกระทู้ถามสดด้วยวาจาจำนวน 33 กระทู้ กระทู้ถามทั่วไปตอบในที่ประชุมสภา 24 กระทู้ กระทู้ถามทั่วไปตอบในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 87 กระทู้และกระทู้ถามแยกเฉพาะดำเนินการไปแล้ว 44 กระทู้ ส่วนเรื่องที่สส.ขอหารือก่อนเข้าระเบียบวาระในที่ประชุมทั้งหมด 2,165 ข้อหารือ ส่วนเรื่องอื่น ๆอาทิรับทราบรายงานของหน่วยราชการที่มารายงานในสภาทั้งหมด 18 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง 1 เรื่อง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 1 เรื่อง การบรรจุเพื่อรอพิจารณา 1 เรื่อง คือ รัฐธรรมนูญ 1 ฉบับ ประธานรัฐสภาไม่อนุญาตให้บรรจุตามระเบียบวาระ 2 ฉบับ การพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเสนอมาแล้วและมีผู้ขอถอนไป 5 ฉบับ หนังสือสนธิสัญญาให้ความเห็นชอบจำนวน 1 ฉบับ และการพิจารณาญัตติเห็นชอบเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการต่อไป 1 ญัตติ