Sky doctor ช่วย นนท.เยอรมันเส้นเลือดสมองอุดตันทันเวลา

2024-03-15 10:16:11

Sky doctor ช่วย นนท.เยอรมันเส้นเลือดสมองอุดตันทันเวลา

Advertisement

Sky doctor ช่วยนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเส้นเลือดสมองอุดตันจากเกาะสมุยมารักษา รพ.ตรังได้ทันเวลา

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.67 ที่ผ่านมา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้รับการประสานจาก ศูนย์นเรนทรอ่าวไทย (อ.เกาะสมุย) ขออนุมัติใช้อากาศยานลำเลียงผู้ป่วย เป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน อายุ 71 ปี โดยหน่วยกู้ชีพ ส่งตัวมารักษาที่ รพ.เกาะสมุยด้วยอาการ ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง  แพทย์ รพ.เกาะสมุย ทำการวินิจฉัยอาการเบื้องต้น ด้วยเครื่อง CT Scan พบลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดสมองสมอง จำเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะทางอย่างเร่งด่วน ซึ่งเกินศักยภาพของโรงพยาบาลเกาะสมุย ต้องส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง แต่หากเดินทางด้วยเรือเฟอรี่และต่อทางรถยนต์อาจไม่ทันการณ์

ศูนย์นเรนทรอ่าวไทยจึงประสานขอใช้อากาศยาน โดย ร.อ.นพ. อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. มีคำสั่งอนุมัติให้ใช้การลำเลียงทางอากาศยาน ศูนย์นเรนทร สพฉ. ได้ประสานหน่วยเฮลิคอปเตอร์พยาบาลกองทัพภาคที่ 4 พร้อมทีมแพทย์ (หน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทางอากาศยาน) ออกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยจาก รพ.เกาะสมุย ไปยังรพ.ตรัง จ.ตรัง สามารถนำผู้ป่วยส่งถึงมือแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการรักษาที่โรงพยาบาลตรังได้ในเวลา 14.30 น.

ทั้งนี้ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ หรือ Sky doctor สพฉ. ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการมีหน่วย Sky Dotor ครบทุกเขตสุขภาพ สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อสร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว การออกปฏิบัติการทุกครั้งผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใช้งบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ในการสนับสนุนภารกิจ