"เรืองไกร" ขอ ป.ป.ช. ส่งศาลฎีกาวินิจฉัย 44 ส.ส.

2024-03-15 10:10:57

"เรืองไกร" ขอ ป.ป.ช. ส่งศาลฎีกาวินิจฉัย 44 ส.ส.

Advertisement

"เรืองไกร" ส่งหนังสือด่วนที่สุดขอ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัย 44 ส.ส.

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.67 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้ส่งหนังสือ ด่วนที่สุดทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ ป.ป.ช. รีบส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาว่า กรณีข้อเท็จจริงในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2567 จะเป็นเหตุให้ ส.ส.พรรคก้าวไกล จำนวน 44 คน เข้าข่ายมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 234 (1) หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2567 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. 67 แล้ว ซึ่งในคำวินิจฉัยดังกล่าวมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ของ ส.ส. พรรคก้าวไกล จำนวน 44 คน ที่ศาลรัฐธรรมนูญนำมาเป็นประเด็นประกอบการวินิจฉัยด้วย  ต่อมาวันที่ 12 มี.ค. 67 เว็บไซต์ของ กกต. ก็ได้เผยแพร่ข่าวที่สรุปความได้ว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาผลการศึกษาและวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 แล้วมีมติโดยเอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคก้าวไกล โดยมอบหมายให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 93 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  เนื่องจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2567 ดังกล่าว มีผลเป็นเด็ดขาดผูกพัน ป.ป.ช. ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ ตนเคยร้องไปที่ ป.ป.ช. แล้วตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2567 แต่จนถึงวันนี้ ยังไม่ทราบว่า ป.ป.ช. ได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจแล้ว หรือไม่ อย่างไร   เมื่อ กกต. ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจไปแล้ว ในวันนี้ ตนจึงต้องส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ไปถึง ป.ป.ช. อีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอให้ ป.ป.ช. รีบส่งเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 วรรคหนึ่ง (1) โดยเร็วด้วย