"ศุภชัย"ลุยสุราษฎร์ธานีดูความเหมาะสมโครงการขอสนับสนุนงบกลาง

2024-03-14 21:01:27

"ศุภชัย"ลุยสุราษฎร์ธานีดูความเหมาะสมโครงการขอสนับสนุนงบกลาง

Advertisement

"ศุภชัย"ลุยสุราษฎร์ธานีดูความเหมาะสมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตามความปลอดภัยทางถนน ขอสนับสนุนงบกลาง 

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 67 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)   พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามความพร้อมและความเหมาะสมโครงการที่ขอการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ


ทั้งนี้นายศุภชัยได้ประชุมร่วมกับผู้แทนนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังข้อมูลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตามความปลอดภัยทางถนน งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 402 ตอนบางกุ้ง - เขาหัวช้าง กม. 190+500 - กม.194+000 เป็นแห่ง ๆ งบประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการประชุม ทางคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นจริงบริเวณจุดที่ขอดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย


สำหรับโครงการดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางสายสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าโลจิสต์ติกส์ ใช้เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน จ.สุราษฎร์ธานี เช่น ท่าเรือไปเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ตลอดจนเชื่อมต่อไปจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม