เคาะแล้วซักฟอกรัฐบาล 3-4 เม.ย.

2024-03-14 10:32:46

 เคาะแล้วซักฟอกรัฐบาล  3-4 เม.ย.

Advertisement

เคาะแล้วซักฟอกรัฐบาล  3-4 เม.ย.  ให้เวลาพรรคร่วมฝ่ายค้าน 22 ชม.  ครม. และพรรคร่วมรัฐบาล 6 ชม.

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ผู้สื่อรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มี.ค.67 เวลา 15.00น. มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่2 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุม ได้มีการสรุปสาระสำคัญ คือ การพิจารณากำหนดวันเวลาในการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 2-3 ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มี.ค.67 โดยมีการกำหนดกรอบการพิจารณาดังนี้ วันที่ 20 มี.ค.67 เริ่มประชุมเวลา 09.00-10.00น. ส่วนวันที่ 21 มี.ค.67 เริ่มประชุมเวลา 09.00-24.00น. และวันที่ 22 มี.ค. 67 เริ่มประชุมเวลา 09.00-18.00 น. ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาวันเวลา ในการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 2-3 แล้ว นายพิเชษฐ์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่2 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร ได้นำกราบเรียนนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทราบกำหนดวันเวลาดังกล่าว แต่ปรากฏว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีดำริว่า ควรกำหนดวันพิจารณา เป็นวันที่ 20 มี.ค. วันที่ 21 มี.ค. และวันที่ 25 มี.ค. เริ่มประชุมเวลา 09.00-18.00 น. เนื่องจากในวันที่ 21 มี.ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง มีกำหนดการไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ หากนัดประชุมในวันที่ 22 มี.ค. ตามเดิมแล้ว จะมีนายพิเชษฐ์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมสภา เพียงท่านเดียว ซึ่งนายวันมูหะมัดนอร์ จึงมีดำริว่า ควรจะนัดประชุมเป็นวันที่ 25 มี.ค.67 แทน จะมีความเหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้พิจารณากำหนดวันเวลาในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณากำหนดวันเวลาในการอภิปรายเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะ ปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 152 ในระหว่างวันที่ 3- 4 เม.ย. 67 โดยกำหนดกรอบเวลาการพิจารณา ดังนี้ วันที่ 3 เม.ย.67 เริ่มประชุมเวลา 09.00น. แล้วพักการประชุมหลังเวลา 01.00 น.ก่อนเริ่มประชุมในวันถัดไป และวันที่ 4 เม.ย. 67 เริ่มประชุมเวลา 09.00 – 23.00 น. โดยการจัดสรรเวลา ดังนี้ ประธานของที่ประชุม  2 ชม.  คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล  6 ชม. พรรคร่วมฝ่ายค้าน  22  ชม. ส่วนกรณีผู้ประท้วงให้หักเวลาจากฝ่ายของผู้ประท้วง