30 ส.ว.จองกฐินซักฟอกรัฐบาล พุ่งเป้า 7 ประเด็นปัญหา

2024-03-12 16:00:50

30 ส.ว.จองกฐินซักฟอกรัฐบาล พุ่งเป้า 7  ประเด็นปัญหา

Advertisement

ส.ว.จองกฐินซักฟอกรัฐบาล กว่า 30 คน พุ่งเป้า 7  ประเด็นปัญหา ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ  กระบวนการยุติธรรมโยง "ทักษิณ"

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ในการยื่นญัตติขออภิปรายทั่วไป ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพื่อให้ครม.แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงแนวทางปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ลงมติตามมาตรา 153 ซึ่งการอภิปรายจะใช้เวลาทั้งหมด 15 ชม.  แบ่งเป็น ส.ว. 12 ชม. และรัฐบาล 3  ชม. นั้น ล่าสุดพบว่ามี ส.ว. แสดงความจำนงอภิปรายฯแล้วกว่า 30 คน โดยนายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มล่ารายชื่อสว.เพื่อยื่นญัตติอภิปราย จะเป็นคนแถลงต่อที่ประชุมเป็นลำดับแรก โดยใช้เวลา 45 นาทีและจะเป็นผู้แถลงสรุปเป็นคนสุดท้าย 15 นาที

สำหรับ หัวข้อในการอภิปราย 7 ประเด็นปัญหา ที่  ส.ว. ได้ลงชื่อประกอบด้วย 1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจของชาติและปัญหาปากท้องของประชาชน ซึ่งหัวข้อนี้มี ส.ว. ลงชื่ออภิปรายมากที่สุดถึง 10 คน คือนายสถิตย์ ลิ่มพงษ์พันธ์ นายอนุศักดิ์ คงมาลัย นายพลเดช ปิ่นประทีป พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร พล.อ.สราวุฒิ ชลออยู่ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน น.ส.ภัทราภร วรามิตร นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ และนายสมชาย แสวงการ โดนเนื้อหาในประเด็นนี้ นอกจากปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก้ความยากจน ยังมีเรื่องแลนด์บริดจ์ และนโยบายเติมเงินหมื่นบาท ผ่านดิจิทัล อลเล็ต ด้วย

2.ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย หัวข้อนี้มี นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ นายถวิล เปลี่ยนศรี พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม นายอุปกิตปาจรียางกูร นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล นายประพันธุ์ คูณมี และว่าที่ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพาณิชภักดี แสดงความจำนงอภิปราย ซึ่งหัวข้อนี้นอกจากเรื่องกระบวนการยุติธรรมและบังคับใช้กฎหมาย ที่น่าจะเป็นหัวข้อที่อภิปรายเชื่อมโยงไปถึง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นยังมีเรื่องปัญหาการปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน รวมไปถึงกรณีเปลี่ยนที่ดินส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดด้วย

3.ปัญหาด้านพลังงานมี พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ และนายคำนูณ สิทธิสมาน ลงชื่ออภิปราย โดยเน้นประเด็นการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยระหว่างไทยกับกัมพูชา 4.ปัญหาด้านการศึกษาและสังคม มีนายวันชัย สอนศิริ นายออน กาจกระโทก นายเฉลา พวงมาลัย นางนิสดารก์ เวชยานนท์ พล.อ.อ.เฉลิมชัย เครืองาม นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ นายจัตุรงค์ เสริมสุข ลงชื่ออภิปราย มีเนื้อหาเน้นการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ยาเสพติด และหนี้นอกระบบ

5.ปัญหาด้านการต่างประเทศและท่องเที่ยว มีนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ ลงชื่ออภิปราย มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการวางตัวเป็นกลางและการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 6.ปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ลงชื่ออภิปราย และ7.ปัญหาการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ มีผู้ลงชื่ออภิปรายคือ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ