นักวิทย์นิวซีแลนด์ศึกษา "สำเนียง" เสียงร้องของ "โลมา"

2024-03-12 09:35:42

นักวิทย์นิวซีแลนด์ศึกษา "สำเนียง" เสียงร้องของ "โลมา"

Advertisement

เวลลิงตัน, 11 มี.ค. (ซินหัว) — คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแมสซีย์และมหาวิทยาลัยโอทาโกของนิวซีแลนด์ ค้นพบว่า “โลมาปากขวด” ของสองแหล่งที่อยู่อาศัยในนิวซีแลนด์ส่งเสียงร้องแตกต่างกันในด้านรูปแบบ ระยะเวลา และระดับเสียง ตามสำเนียงของภูมิภาค

ผลการศึกษาที่เผยแพร่ผ่านวารสารนิวซีแลนด์ เจอร์นัล ออฟ ซูโลจี (New Zealand Journal of Zoology) เมื่อวันจันทร์ (11 มี.ค.) ระบุว่าโลมาเป็นสัตว์สังคมที่ใช้เสียงสื่อสาร นำทาง และหาอาหาร โดยการส่งเสียงร้องต่างกันพบได้ในประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางน้ำชนิดพันธุ์อื่นๆ ทั่วโลก

เป้าหมายของการวิจัยนี้คืออธิบายลักษณะการส่งเสียงร้องของโลมา และเปรียบเทียบการส่งเสียงร้องระหว่างประชากรโลมาปากขวดสองกลุ่มในนิวซีแลนด์ รวมถึงเปรียบเทียบกับการส่งเสียงร้องของประชากรโลมาจากทั่วโลกด้วย

อนึ่ง การศึกษานี้มอบหลักเกณฑ์สำหรับการวิจัยในอนาคตแก่ผู้วิจัยความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ในการสื่อสารทางเสียงของโลมา โดยจุดแตกต่างสำคัญที่การศึกษานี้ค้นพบคือรูปแบบ ระยะเวลา และย่านความถี่ของการส่งเสียงร้อง โดยคลื่นเสียงร้องได้รับอิทธิพลจากสถานที่ ไม่ใช่ขนาดของฝูงหรือการมีอยู่ของโลมายังโตไม่เต็มวัย