"เรืองไกร" พบพิรุธงบ 138 ล้านปรับปรุงทำเนียบส่อขัด รธน.

2024-03-12 09:35:37

"เรืองไกร" พบพิรุธงบ 138 ล้านปรับปรุงทำเนียบส่อขัด รธน.

Advertisement

"เรืองไกร" พบพิรุธงบ 138 ล้านปรับปรุงทำเนียบรัฐบาล ส่อขัด รธน. ครม.อาจพ้นทั้งคณะหรือไม่

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.67 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า หลังจากส่งหนังสือขอให้นายกรัฐมนตรี ตรวจสอบงบ 138 ล้านบาท รวม 12 รายการ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า มีคนของรัฐบาลออกมาโต้ตอบโดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ นานา ดังที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ โดยทั่วไป  เพื่อให้ได้ความกระจ่างในเรื่องนี้ ตนจึงไปตรวจสอบรายการในเอกสารงบประมาณ (เล่มขาวคาดแดง) ของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาตรา 7 ในส่วนของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และพบข้อพิรุธที่แตกต่างกันบางรายการ ดังนี้

ข้อ 1. ตามข่าวที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ ว่ามีการจ้างทอพรมทอมือ เส้นใยขนแกะ 100% พร้อมติดตั้ง 9 ผืน วงเงิน 10,557,200 บาท ประกาศเชิญชวนทั่วไป มี.ค. 2567 นั้น เมื่อไปตรวจสอบในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 1 มาตรา 7 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หน้า 397 พบว่า มีรายจ่ายลงทุนพรมทอมือ 3 ผืน ยอดรวม 7,849,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2. งบลงทุน

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

(3) พรมทอมือ เส้นใยขนแกะ 100% พร้อมติดตั้ง ตึกไทยคู่ฟ้า ห้องสีงาช้าง ขนาด 218.76 ตารางเมตร สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ผืน ขอตั้งงบประมาณไว้ 1,315,500 บาท

(4) พรมทอมือ เส้นใยขนแกะ 100% พร้อมติดตั้ง ตึกสันติไมตรี ห้องสันติไมตรีหลังนอก ขนาด 650.32 ตารางเมตร สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ผืน ขอตั้งงบประมาณไว้ 3,910,700 บาท

(5) พรมทอมือ เส้นใยขนแกะ 100% พร้อมติดตั้ง ตึกสันติไมตรี ห้องสันติไมตรีหลังใน ขนาด 436.24 ตารางเมตร สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ผืน ขอตั้งงบประมาณไว้ 2,623,300 บาท

ข้อ 2. ตามข่าวที่ปรากฏว่ามีการซื้อครุภัณฑ์ในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ 58 ล้านบาท ประกาศเชิญชวนทั่วไป เม.ย. 2567 นั้น เมื่อไปตรวจสอบในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 1 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หน้า 397 พบว่า มีรายจ่ายลงทุน ยอดรวม 61,395,800 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2. งบลงทุน

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(5) การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ขอตั้งงบประมาณไว้ 61,395,800 บาท

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า รายการพรมทอมือ ที่ระบุในข่าวว่ามี 9 ผืน วงเงิน 10,557,200 บาท จึงอาจคลาดเคลื่อนกับเอกสารเล่มขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 1 มาตรา 7 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หน้า 397 พบว่า มีรายจ่ายลงทุนพรมทอมือ 3 ผืน ยอดรวม 7,849,000 บาท

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า รายการซื้อครุภัณฑ์ในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ 58 ล้านบาท ตามข่าวนั้น จึงอาจคลาดเคลื่อนกับเอกสารเล่มขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 1 มาตรา 7 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หน้า 397 พบว่า เป็นการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ขอตั้งงบประมาณไว้ 61,395,800 บาท  แค่ข้อพิรุธที่พบตามตัวอย่างทั้ง 2 รายการข้างต้น ก็จะจะเป็นปัญหาการใช้งบประมาณ 138 ล้านบาท ตามมาพอสมควร

นายเรืองไกร กล่าวด้วยว่า เพื่อให้ได้ความกระจ่างในเรื่องนี้มากขึ้น ตนจึงไปตรวจสอบรายการในเอกสารงบประมาณ (เล่มขาวคาดแดง) ของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อีกด้วย และพบข้อเท็จจริงว่า งบประมาณทั้ง 12 รายการ รวม 138 ล้านบาท ไม่พบอยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เล่มขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 1 หน้า 389 และ 390 ในส่วนที่เป็นรายจ่ายลงทุน แต่อย่างใด กรณีที่กล่าวอ้างว่า เป็นการใช้งบปี 2566 ไปพลางก่อน 138 ล้านบาท จึงอาจไม่ชอบ  หากการใช้งบ 138 ล้าน ไม่ชอบ และคณะรัฐมนตรีซึ่งรู้ว่ามีการกระทำดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสาม คณะรัฐมนตรีอาจพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 167 วรรคหนึ่ง (4) ซึ่งบัญญัติว่า มาตรา 167 รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ... (4) พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144

นายเรืองไกร สรุปว่า เมื่อข้อเท็จจริงในข่าวกับข้อเท็จจริงในเอกสารงบประมาณไม่สอดคล้องต้องกัน ในวันนี้ตนจึงส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ไปแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ และขอให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบการใช้งบประมาณ 138 ล้านบาท ทั้ง 12 รายการ ที่อยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 1 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หน้า 397 , 398 และ 400 ที่เป็นรายจ่ายลงทุนว่า ทำไมไม่ตรงกับที่คนของรัฐบาลออกมาให้ข่าว และ ทำไมงบประมาณ 138 ล้านบาท ทั้ง 12 รายการ ไม่เคยมีรายการปรากฏอยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เล่มขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 1 หน้า 389 และ 390 ในส่วนที่เป็นรายจ่ายลงทุน กรณี การใช้งบประมาณดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 141 และมาตรา 144 วรรคสาม หรือไม่ และคณะรัฐมนตรีอาจต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 167 วรรคหนึ่ง (4) หรือไม่ ดังนั้น ในการประชุม กมธ. งบประมาณวันที่ 13 มี.ค. ตนจะนำเรื่องนี้ ไปอภิปรายในที่ประชุมเพื่อขอให้สำนักงบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อไปด้วย