"พัชรวาท"ตอบกระทู้ ส.ว. ดึงเอกชนร่วมปลูกป่าชายเลน

2024-03-04 14:26:13

 "พัชรวาท"ตอบกระทู้ ส.ว. ดึงเอกชนร่วมปลูกป่าชายเลน

Advertisement

 "พัชรวาท"ตอบกระทู้ ส.ว. ดึงเอกชนร่วมปลูกป่าชายเลน ยันยังดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล พร้อมประเมินผลดีผลเสียเพื่อประโยชน์ชาติ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 4 มี.ค. 67 ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีการพิจารณากระทู้ถาม ของนพ.อำพล จินดาวัฒนะ ส.ว. ถาม พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ทส.) เรื่อง การจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนให้เอกชนปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ว่า อยากถามถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าวว่ามีหลักการและเหตุผลอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ และเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือบุคคลภายนอกเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณะหาประโยชน์ทางธุรกิจมากว่าให้โอกาสชุมชนได้ร่วมพัฒนาดูแลประโยชน์หรือไม่ และรัฐบาลยังคงดำเนินโครงการลักษณะนี้ต่อไปหรือไม่เพราะทราบว่ามีแผน 10ปี และรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนในการให้ชุมชนเป็นเจ้าภาพทำโครงการฯนี้ โดยไม่ต้องผ่านเอกชน

ด้านพล.ต.อ.พัชรวาท ชี้แจงถึงที่มาของโครงการปลูกป่าชายเลนฯ นั้นเนื่องจากประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในการประชุม cop 26 และต่อมาคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงทรัพย์ฯ ทำโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต โดยมีหลักเกณฑ์ว่าพื้นที่ป่าชายเลนยังคงเป็นของรัฐ และกรมทรัพยากรทางทะเลฯ เป็นเจ้าของโครงการ ควบคุมดูแลและติดตามประเมินผลโครงการไม่ใช่เป็นการอนุญาตสัมปทาน โดยทาง กรมฯดำเนินการปลูกป่าชายเลนฯเมื่อปี 2565เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและเอกชนมีส่วนร่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการฯมีการประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีทั้งเอกชน องค์กร และมูลนิธิ รวม14 ราย โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ทั้งนี้โครงการฯยังคงเป็นพื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลฯ และชุมชนยังสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการได้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับเพียงสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตตามระเบียบที่กรมทรัพยากรทางทะเลฯกำหนดเท่านั้น การดำเนินโครงการฯ ไม่ใช่อนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการในลักษณะการให้สัมปทานป่าไม้ เป็นเพียงให้ร่วมดำเนินโครงการฯเท่านั้น ชุมชนยังสามารถใช้ประโยชน์จับสัตว์น้ำ หาของป่า ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ภายในชุมชน และวิถีชีวิตได้อย่างปกติ โดยต้องเป็นไปอย่างสมดุลไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวด้วยว่า ทส.ยังมีการดำเนินโครงการนี้ต่อไปตามนโยบายรัฐบาล แต่จะติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาผลดีผลเสีย ความคุ้มค่า และประโยชน์ของชาติและประชาชนที่จะได้รับเป็นสำคัญ หากโครงการใดไม่ดำเนินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงฯจะยกเลิกโครงการ ทั้งนี้ยังมีมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพัฒนาป่าชายเลน โดยมอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ลงทะเบียน ขึ้นกลุ่มชุมชนชายฝั่ง เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมดูแลฟื้นฟูป่าชายเลน ตามกฎหมายกรมทรัพยากรทางทะเล