ส.ป.ก.โคราชแจ้งความ "ชัยวัฒน์" ถอนหลักหมุด (มีคลิป)

2024-03-03 20:44:08

ส.ป.ก.โคราชแจ้งความ "ชัยวัฒน์" ถอนหลักหมุด (มีคลิป)

Advertisement

เลขาธิการ ส.ป.ก. สั่ง ส.ป.ก.โคราชแจ้งความ "ชัยวัฒน์" พร้อมพวกกรณีถอนหลักหมุดแปลงเลขที่ 9  รวมทั้งแปลงอื่น ๆ บริเวณบ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ต.หมูสี  อ.ปากช่อง  27 หมุด  

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.67 ที่  สภ.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายวัฒนา มังธิสาร รองเลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นายอำมวิต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เข้าแจ้งความร้องทุกข์ ต่อ พ.ต.อ.โยธิน วรรณทวี ผกก.สภ.หมูสี โดยมี ว่าที่ พ.ต.ต.ประยงค์ หวังกุลกลาง พนักงานสอบสวน รับแจ้งความ เพื่อกล่าวโทษนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร  ผอ.สำนักอุทยานแห่งซาติ กับพวก โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 13 ก.พ.67เวลาประมาณ 10.00 น. ได้ลงพื้นที่บริเวณบ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และได้กระทำการซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้สั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา(ส.ป.ก.นครราชสีมา) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1. ที่ดินที่เกิดเหตุตั้งอยู่ที่บ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  เป็นที่ดินที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รับมาจากการนำที่ดินที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามที่ปรากฎในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับลงวันที่ 18 ก.ย.2505 เนื้อที่ประมาณ 33,896 ไร่ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 มี.ค.2530 มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 6/2527เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2527 ที่มีกรมป่าไม้ (ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานอุทยานแห่งชาติในขณะนั้น)ร่วมเป็นกรรมการ และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2534พื้นที่ที่เกิดเหตุจึงเป็นที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. ตามมาตรา 26(3) และมาตรา 36 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518


2. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ตำแหน่ง ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กับพวก ดำเนินการถอนหลักหมุด ส.ป.ก. ในแปลงเลขที่ 9ระวางที่5238ll 5008และแปลงอื่นในบริเวณโดยรอบ รวมจำนวน 27 หมุด โดยกล่าวอ้างเพื่อถือเอาว่าหลักหมุดดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กับพวก ได้ยักย้ายหลักหมุดดังกล่าวซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสมา (ส.ป.ก.นครราชสีมา )ได้ฝังไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินโครงการที่จำแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่อันเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก.

3. โดยหลักหมุดดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตรูปแปลงแผนที่ หลักหมุดดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินของ ส.ป.ก. โดยนายชัยวัฒน์ ลิ้มสิขิตอักษร กับพวกได้ถอนหลักหมุดดังกล่าวและเอาไป ซึ่งปัจจุบัน ส.ป.ก.นครราชสมา ยังไม่ได้รับหลักหมุดจำนวนดังกล่าวคืน

4.การปฏิบัติหน้าที่ของนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กับพวก ที่กล่าวอ้างว่า พื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พ.ศ.2505ซึ่งกรมแผนที่ทหารได้ตรวจสอบข้อมูล Field book ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ (เดิมกรมป่าไม้) เป็นผู้บันทึกจัดทำขึ้นเองตามมาตรฐานแผนที่และการรังวัดสากล ยืนยันว่า ที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตังนั้น การกระทำของนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กับพวก ที่ถอนหลักหมุด ส.ป.ก. จำนวน 27 หมุด ก็ดี เอาหลักหมุดไปก็ดี การกระทำดังกล่าวจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 363 และมาตรา 334 ด้วยข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิชิตอักษร กับพวก ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการกระทำหน้าที่ที่มีลักษณะผิดต่อกฎหมายอาญา ดังนั้น เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงสั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก.นครราชสีมา) แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  สภ.หมูสี เพื่อให้นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไป

ด้าน ว่าที่ พ.ต.ต.ประยงค์ หวังกุลกลาง พนักงานสอบสวน สภ.หมูสี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งความร้องทุกข์แล้ว และจะทำการสอบสวนต่อไป