ซูเปอร์โพลชี้ "เศรษฐา" ติดอันดับ 1 ทุกผลการประเมิน

2024-03-03 12:28:23

ซูเปอร์โพลชี้ "เศรษฐา" ติดอันดับ 1 ทุกผลการประเมิน

Advertisement

 "ซูเปอร์โพล"  เปิดผลสำรวจผลงานรัฐบาล 6 เดือนแรก  "เศรษฐา" ติดอันดับ 1 ในทุกผลการประเมิน ทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติด หนี้นอกระบบ  ปัญหาปากท้อง โดยมี "อนุทิน-ภูมิธรรม"    ติด 1 ใน 5 ของทุกการประเมิน  

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.67  สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ประเมินผลงานรัฐบาล 6 เดือน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ 18 ปีขึ้นไป ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมจำนวน 1,289 ตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางสถิติ ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 28 ก.พ. -2 มี.ค.67 ที่ผ่านมา โดยเมื่อถามถึงรัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เมื่อตอบได้มากกว่า 1 ท่าน พบว่า 5 อันดับแรกรัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ได้แก่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ร้อยละ 67.5 รองลงมา อันดับที่สอง ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ร้อยละ 36.0 อันดับที่สาม ได้แก่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ร้อยละ 32.9 อันดับที่สี่ ได้แก่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  รมช.คลัง ร้อยละ 26.0 และอันดับที่ห้า ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร้อยละ 21.8  

เมื่อถามถึง รัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม พบว่า 5 อันดับแรก รัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม ได้แก่ รัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม ร้อยละ 60.9 อันดับที่สอง ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ร้อยละ 33.9 อันดับที่สาม ได้แก่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง  รมว.ยุติธรรม ร้อยละ 29.4 อันดับที่สี่ ได้แก่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ร้อยละ 29.1 และอันดับที่ห้า ได้แก่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว  รมว.สาธารณสุข ร้อยละ 27.3 

ผลสำรวจของซูเปอร์โพล พบด้วยว่า 5 อันดับแรก รัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ไขปัญหา ปากท้อง อาชีพการงาน และที่ดินทำกิน ได้แก่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ร้อยละ 65.4 อันดับที่สองได้แก่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ร้อยละ 30.8 อันดับที่สามได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ร้อยละ 30.5 อันดับที่สี่ ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร้อยละ 26.3 และอันดับที่ห้า ได้แก่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รมว.แรงงาน ร้อยละ 24.6 ตามลำดับ

เมื่อสอบถามถึง ระยะเวลาการให้โอกาส รัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทำงานบริหารประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.1 ระบุอยู่ครบวาระ รองลงมาคือร้อยละ 10.4 ระบุ 3 ปี ร้อยละ 5.0 ระบุ 2 ปี และร้อยละ 6.5 ระบุไม่เกิน 1 ปี ตามลำดับ

รายงานของซูเปอร์โพล ระบุว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้โอกาสรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีทำงานบริหารประเทศต่อจนอยู่ครบเทอมในการประเมินผลงานรัฐบาล 6 เดือนแรก และพบว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ติดอันดับหนึ่งในทุกโผของการประเมินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การแก้ไขปัญหาปากท้อง อาชีพการงานและที่ดินทำกิน โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูลและนายภูมิธรรม เวชชยชัย ติด 1 ใน 5 ของทุกการประเมิน ในขณะที่ อันดับของรัฐมนตรีท่านอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละหน้างานของการประเมิน เช่น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ที่ติดอันดับในการแก้ปัญหายาเสพติด และนายวราวุธ ศิลปอาชา ที่ติดอันดับในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าประชาชนยังไม่รู้จักรัฐมนตรีคนอื่น ๆ อีกหลายคนที่จำเป็นต้องมีการรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อผลงานของรัฐมนตรีแต่ละท่านในช่วงเวลาที่ประชาชนยังให้โอกาสรัฐบาลทำงานบริหารประเทศต่อไป