ร่วมชมผลงานแห่งเส้นทางอันทรงคุณค่า ในงาน “นิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ”

2024-03-03 10:15:48

ร่วมชมผลงานแห่งเส้นทางอันทรงคุณค่า ในงาน “นิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ”

Advertisement

ร่วมชมผลงานแห่งเส้นทางอันทรงคุณค่า ในงาน “นิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ”กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติแก่สาธารณชนในวงกว้าง อีกทั้ง เป็นการสนับสนุนให้ศิลปินแห่งชาติได้มีขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานอันล้ำค่า พัฒนางานศิลปะให้ตกทอดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่ลูกหลานสืบไป โดยภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร (ภาพพิมพ์) , คุณเจตกำจร พรหมโยธี (สถาปัตยกรรมผังเมือง) , คุณดิเรก สิทธิการ (งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ) , คุณฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์) สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ , คุณบุญเตือน ศรีวรพจน์ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ คุณนพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม (ละครรำ) , คุณสมชาย ทับพร (ดนตรีไทย – ขับร้อง), คุณราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (หมอลำประยุกต์) , คุณธงไชย แมคอินไตย์ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) , คุณสมเถา สุจริตกุล (ดนตรีสากล – ประพันธ์เพลงร่วมสมัย) และ คุณประดิษฐ ประสาททอง (ละครร่วมสมัย)


ภายในงานนิทรรศการฯ มีการจัดแสดงประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 อาทิ นิทรรศการของ เบิร์ด - ธงไชย แมคอินไตย์ ที่บอกเล่าเรื่องราวตลอดระยะเวลาร่วม 40 ปี บนเส้นทางแห่งความสำเร็จ พร้อมจัดแสดงรางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ รวมถึงผลงานทางวัฒนธรรม “แบบเบิร์ดเบิร์ดแบบไทย ไทย” นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลงานอันทรงคุณค่าที่หาชมได้ยากของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ทั้ง 12 ท่าน

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ฟรี ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2567 ในวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย