กมธ.หนุนพูดคุยสร้างสันติภาพชายแดนภาคใต้

2024-03-01 03:30:40

กมธ.หนุนพูดคุยสร้างสันติภาพชายแดนภาคใต้

Advertisement

"จาตุรนต์"หนุนพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้  นำไปสู่การคลี่คลายปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรง

เมื่อวันที่ 29 ก.พ.67  ที่รัฐสภา นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาเสนอแนวทาง การส่งเสริมกระบวนการสหภูมิภาค เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมว่า กมธ.ได้เชิญหัวหน้าคณะพูดคุย และคณะพูดคุยสันติสุข มาชี้แจงต่อ กมธ.ในเรื่องของการทำงานที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์ว่าเมื่อตั้งรัฐบาลนี้ขึ้นและได้มีการพูดคุยโดยได้ชี้แจงความคืบหน้าในสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป ส่วน กมธ. เห็นว่าคณะพูดคุยมีการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างหลากหลาย และข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ และเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยหากพิจารณากระบวนการสันติภาพในพื้นที่ความขัดแย้งอื่นๆทั่วโลก จะเห็นได้ว่าการเจรจาสันติภาพเป็นกลไกสำคัญของกระบวนการสร้างสันติภาพ และเป็นพื้นที่แสวงหาฉันทามติร่วม เพื่อนำไปสู่สันติภาพ

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า กมธ.เชื่อว่าทุกฝ่ายมีเจตนาดีในการสร้างสันติภาพที่ยังยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอสนับสนุนการพูดคุยสันติภาพอย่างเป็นทางการที่ดำเนินการอยู่ เพราะเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการสร้างสันติภาพ นำมาสู่การคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งและรุนแรง การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนไม่สามารถจะบรรลุความมุ่งหมายนี้ด้วยการยุติความรุนแรงในทางกายภาพเท่านั้น แต่จำเป็นต้องจัดการที่รากเหง้าของปัญหาในลักษณะองค์รวม เช่น การไม่เข้าใจความหลากหลายของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม การขาดการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน การจัดการทรัพยากรและมีส่วนในการจัดระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง เรื่องเหล่านี้มีความสำคัญต่อการสร้างความสงบสุข และสันติภาพที่ยังยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วย

นายจาตุรนต์ กล่าวว่าจากที่ได้พิจารณาศึกษา รับฟังความเห็นฝ่ายต่างๆ รวมทั้งการทำงานของคณะพูดคุย กมธ.มีความเห็นว่า ควรมีเจตจำนงทางการเมืองที่แน่วแน่ และควรระดมสรรพกำลัง เพื่อสร้างกลไกมาสนับสนุนกระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บนพื้นฐานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้บรรลุเจตนารมย์ การสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน ท้ายที่สุดแล้วจะเป็นประโยชน์ร่วมกันของคนทั้งประเทศ