เปิดสถานชีวาภิบาลวัดท่าซุงดูแลสุขภาพพระสงฆ์ (มีคลิป)

2024-03-01 00:30:18

เปิดสถานชีวาภิบาลวัดท่าซุงดูแลสุขภาพพระสงฆ์ (มีคลิป)

Advertisement

"ชลน่าน-พวงเพ็ชร-ชาดา" ร่วมเปิดสถานชีวาภิบาลวัดท่าซุง ดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่  29 ก.พ.67 ที่วัดจันทาราม (ท่าซุง)  จ.อุทัยธานี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด  รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์  ผวจ.อุทัยธานี ส่วนราชการ คณะพระภิกษุสงฆ์ และประชาชน เข้าร่วม

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายอินทพร จั่นเอี่ยม  ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม รวมถึงมีการเปิดสถานชีวาภิบาล วัดจันทาราม (ท่าซุง)  อ.เมือง จ.อุทัยธานี บริเวณอาคารพระเถระ สำหรับดูแลพระสงฆ์อาพาธให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Virtual Hospital) มาสนับสนุนการให้บริการ ทำให้พระสงฆ์เข้าถึงการบริการได้อย่างมีคุณภาพ มีการเชื่อมประสานกันระหว่างวัดและโรงพยาบาล โดยมีพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด) ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลปฐมพยาบาลพระสงฆ์เบื้องต้น ให้มีทักษะความรู้ในด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำพระสงฆ์ภายในวัดตามหลักพระธรรมวินัย และเตรียมการดูแลพระผู้สูงอายุภายในวัด รวมถึงให้ความรู้ให้การช่วยเหลือแก่ญาติโยมประชาชนในชุมชน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีตามวิถีชีวิตและบริบทสังคมไทย

ดร.พวงเพ็ชร กล่าวว่า การประสานความร่วมมือครั้งนี้ เป็นไปตามความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการเห็นคนไทยมีสุขภาพดีทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงพระภิกษุสงฆ์ และเป็นไปตามธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2566 โดยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงลงพระนามประกาศ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.66 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ ในการดูแลสุขภาวะในระดับพื้นที่ ให้มีสุขภาพดี ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพร่างกาย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับ จ.อุทัยธานีได้ดำเนินการเปิดสถานชีวาภิบาลแห่งแรก สำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้สูงอายุที่ครอบครัวไม่พร้อมดูแล เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.66 โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ เจ้าอาวาสจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมืองอุทัยธานี ได้อนุญาตให้ใช้อาคารที่พัก 25 ไร่ สำหรับจัดตั้งสถานชีวาภิบาล วัดจันทาราม(ท่าซุง) และต่อมาในวันที่ 29 ก.พ.67 ได้ทำการเปิดกุฏิชีวาบาล  วัดจันทาราม(ท่าซุง) สำหรับดูแลพระภิกษุสงฆ์ โดยใช้สถานที่ บริเวณตึกพระเถระ มีห้องพักเพื่อรับรองดูแลพระสงฆ์อาพาธจำนวน 20 ห้อง 20 เตียง รับได้ 20 รูป ปัจจุบันดูแล 2 รูป