นายกฯจ่อลงพื้นที่ลพบุรี 9 ก.พ.

2024-02-07 16:10:10

นายกฯจ่อลงพื้นที่ลพบุรี 9 ก.พ.

Advertisement

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯจ่อลงพื้นที่ลพบุรี 9 ก.พ. ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ เปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง พร้อมคณะ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ลพบุรีในวันศุกร์ที่ 9 ก.พ.67 ในช่วงบ่าย โดยนายกรัฐมนตรีจะตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดสิงหาราม  ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี ที่ปัจจุบันประสบปัญหาทั้งด้านอุทกภัยและภัยแล้งเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้เกิดปัญหาดินสไลด์ และการกัดเซาะตามแนวตลิ่ง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์มาแล้ว 2 โครงการฯ คือ โครงการระยะที่ 1 บริเวณหมู่ที่ 2 ต.บัวชุม โครงการระยะที่ 2 บริเวณหมู่ที่ 3 ต.บัวชุม  และอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติงบประมาณโครงการระยะที่ 3 บริเวณหมู่ที่ 1 ต.บัวชุม  ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการตามแนวลำคลองลำสนธิไปบรรจบแม่น้ำป่าสัก ทั้งนี้ หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรง ช่วยป้องกันและลดการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำในบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้กับพื้นที่โดยรอบ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะได้อย่างคุ้มค่า ทั้งในการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและใกล้เคียง

จากนั้นในช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีจะชมขบวนประวัติศาสตร์ (ขบวนนพพระ) ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก และเป็นประธานพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์  ต.ท่าหิน  อ.เมืองลพบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา และเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของ จ.ลพบุรี  โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้ทรงวางรากฐาน และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองละโว้ หรือ จ.ลพบุรีในปัจจุบัน และนิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 ก.ค.67 รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น ลานอาหารและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ จินตนาการ บ้านวิถีไทย ตลาดย้อนยุค ร้าน OTOP พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ สวนนารายณ์นฤมิต เป็นต้น

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในทุกภาคของประเทศ โดยการลงพื้นที่ จ.ลพบุรี ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ ที่ในส่วนของระยะที่ 1 สถานะปัจจุบันพบปัญหาน้ำขัง ทำให้การก่อสร้างล่าช้า ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้โครงการฯ เดินหน้าได้ตามแผนงาน สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว