รพ.ชุมแพเปิดโครงการพาหมอไปหา ปชช. เฉลิมพระเกียรติในหลวง

2024-02-03 17:06:08

รพ.ชุมแพเปิดโครงการพาหมอไปหา ปชช. เฉลิมพระเกียรติในหลวง

Advertisement

"หมอเชิดชัย"คิกออฟโครงการพาหมอไปหา ปชช. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัด 7 คลินิกเฉพาะทางรักษาโรคฟรี

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.67 ณ ห้องประชุมทิพย์นภา ชั้น 5 อาคารสนับสนุนบริการ รพ.ชุมแพ อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน Kick off นโยบาย "โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 เขตสุขภาพที่ 7" ณ   รพ.ชุมแพ  โดยมี นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานพร้อมให้การต้อนรับ มี  นายสิงหภณ ดีนาง  ส.ส.ขอนแก่น เขต 6 น.ส.อ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอชุมแพ ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผอ.กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 7  พญ.จารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ ผอ.รพ.ชุมแพ พร้อมด้วย รอง ผอ.รพ.  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกรมวิชาการ รวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และจิตอาสา เข้าร่วมพิธี Kick off นโยบายในครั้งนี้


นพ.อภิชัย  กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และภาพอนาคตระบบสาธารณสุขไทย ยกระดับระบบบริการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในการรับบริการ ความแออัด และระยะเวลารอคอยการรักษา โดยเฉพาะโรงพยาบาลในเขตเมือง ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และคุณภาพการบริการที่ประชาชนได้รับ

ในปี พ.ศ. 2567 กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายขับเคลื่อน “โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 เขตสุขภาพที่ 7 นพื้นที่ ณ  รพ.ชุมแพ อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น เป็นตัวแทนพื้นที่ในการ Kick off นโยบาย โดยโครงการมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทาง และจิตอาสา ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ จัดกิจกรรมตาม Minimum Service Package 7 คลินิก ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2567 ดังนี้ 1. คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ำดี 2. คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม 3. คลินิกกระดูกและข้อ 4. คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรง 5. คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ 6. คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 7. คลินิกทันตกรรม 8. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รวมทั้งคลินิก ส่งเสริมการมีบุตร คลินิกสลายนิ่วไต คลินิกคัดกรองโรคเรื้อรัง คลินิกคัดกรองการได้ยิน คลินิกคัดกรองสุขภาพจิต คลินิกคัดกรองวัณโรคปอด คลินิกคัดกรองโรคผิวหนัง คลินิกร้านยาใกล้บ้าน การบริจาคโลหิต กระทรวงสาธารณสุข มุ่งมั่นพัฒนายกระดับระบบการบริการสุขภาพ ศักยภาพบุคลากรและหน่วยบริการทุกระดับ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้ครอบคลุมในทุกมิติ อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง


รศ.นพ.เชิดชัย  กล่าวว่าโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนี่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 เขตสุขภาพที่ 7 ในวันนี้จากข้อมูลปัญหาสุขภาพคนไทย ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2565 พบว่า เด็กวัยเรียน และผู้ใหญ่ มีปัญหาภาวะเหงือกอักเสบจำนวนมาก จากการที่คนไทยเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมค่อนข้างน้อย รวมถึงผู้สูงอายุมากกว่าครึ่ง มีปัญหากระดูกและข้อ และในปี 2566 พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย คือ โรคมะเร็ง โดยมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 86,100คน นอกจากนี้ ยังพบว่า เด็กวัยเรียนส่วนมาก มีปัญหาสายตาผิดปกติ ส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ รวมทั้งปัญหาโรคตาของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการคัดกรองโรค ที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วยที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม สะดวก ได้รับการค้นหาและรักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้อย่างทันท่วงที ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคสำคัญ ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลทั้งของประชาชนและรัฐบาล

รศ.นพ.เชิดชัย กล่าวต่อว่า ดังนั้น “โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 เขตสุขภาพที่ 7” จึงถือเป็นของขวัญปีใหม่ มอบให้แก่ประชาชน ซึ่งจัดให้มีคลินิกตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางและจิตอาสา ด้วยการจัดบริการ Minimum Service Package 7 คลินิก และคลินิกเพิ่มเติมตามบริบทปัญหาของพื้นที่ ทั้งนี้ มีหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมดำเนินงานภายใต้หลักการและเหตุผลเดียวกัน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม 2567 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การขับเคลื่อน “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จะเป็นการยกระดับการแพทย์และการสาธารณสุข เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ห่างไกล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด คือ “สุขภาพคนไทย เพื่อสุขภาพประเทศไทย


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจาก พิธีเปิด Kick off นโยบาย โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พบว่ามีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยทางโรงพยาบาลชุมแพ ได้แบ่งคลินิกแพทย์เฉพาะทาง ให้บริการออกเป็น 4 โซน เพื่อลดความแออัด โซน1 อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โซน2 หน้าอาคารเอกซเรย์ โซน3 ห้องผ่าตัด โซน4 ห้องฟัน ,อาชีวเวชกรรม , กายภาพบำบัด , คลินิกตาหูคอจมูก ในพื้นที่ของโรงพยาบาลชุมแพ มีประชาชนยอยเข้ามาใช้บริการตรวจรักษาโรคกว่า 3 พันคน นอกจากนี้ยังมีโรงทาน อาหาร เครื่องดื่ม ไว้คอยบริการประชาชนทุกคนที่เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคในครั้งนี้