"ศุภมาส"ติดตามโครงการเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยว "อ่าวไทย-อันดามัน"

2024-01-20 06:30:36

"ศุภมาส"ติดตามโครงการเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยว "อ่าวไทย-อันดามัน"

Advertisement

"ศุภมาส"ติดตามโครงการเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยว "อ่าวไทย-อันดามัน" ผลงานความร่วมมือ 5 ราชภัฏภาคใต้ ก่อนประชุม ครม.สัญจร จ.ระนอง พร้อมนำทุกองคาพยพ  อว. ร่วมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้คนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 67 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.อว. รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัด อว. และคณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ อว. ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต พังงา และระนอง ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 ณ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ประเดิมงานแรกติดตามการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว "โครงการเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยว อ่าวไทย-อันดามัน" โดยความร่วมมือ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ประกอบด้วย มรภ.ภูเก็ต มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.สงขลา มรภ.สุราษฎร์ธานี และ มรภ.ยะลา โดยมี นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยการแสดงรำพื้นบ้านชุดนารีศรีปละตกที่มีชื่อเสียงของบ้านลิพอนใต้ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต


น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า อว. สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ผ่านการดำเนินงานของ อว.ส่วนหน้า ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ในพื้นที่ ร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัดที่มีสถาบันการศึกษาในสังกัด อว. เป็นหน่วยขับเคลื่อนและประสานงานร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด อย่างการสนับสนุนการท่องเที่ยวโครงการเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยว อ่าวไทย-อันดามัน ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อให้บริการด้านองค์ความรู้ นวัตกรรมแก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ตลอดจนให้บริการวิชาการและพัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับสากลตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  อว. พร้อมจะนำทุกองคาพยพมาช่วยสนับสนุนโครงการในพื้นที่ จ.ภูเก็ต รวมถึงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกับพ่อแม่พี่น้องอย่างยั่งยืน 


จากนั้น น.ส.ศุภมาส  และคณะ ได้ชมนิทรรศการกิจกรรมสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดสำคัญ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ บริเวณเส้นทางการค้าดินแดนสุวรรณภูมิ จังหวัดชุมพรและระนอง ภายใต้โครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์”, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 1 คณะ 1 พื้นที่ (ต.เชิงทะเล), การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ้านลิพอนใต้ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และโครงการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา


ต่อด้วยนิทรรศการการสนับสนุนการท่องเที่ยวโครงการ “นวนุรักษ์ แพลตฟอร์ม” ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ช่วยชุมชนให้เกิดความเข้าใจในระบบนิเวศเขาหินปูน ระบบนิเวศสัตว์ในถ้ำ และระบบนิเวศสัตว์ชายฝั่งทะเลที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล ปิดท้ายที่โครงการการพัฒนาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลไทร เพื่อช่วยในการลดมลภาวะทางอากาศ และโครงการพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภค ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)