รมว.มหาดไทยย้ำคุณธรรมเกราะป้องกันข้าราชการ

2024-01-15 16:53:08

รมว.มหาดไทยย้ำคุณธรรมเกราะป้องกันข้าราชการ

Advertisement

รมว.มหาดไทยย้ำคุณธรรมเป็นเกราะป้องกันในการทำงานของข้าราชการ มุ่งขับเคลื่อนส่งเสริมความร่วมมือให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่คุณธรรม หวังบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 67 ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.)   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้การต้อนรับ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี  ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะ ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความร่วมมือในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านคุณธรรมนำสู่การปฏิบัติ โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนส่วนราชการระดับกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายอนุทิน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงนโยบายและส่งเสริมด้านคุณธรรมในทุกมิติ ผ่านการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนักปกครองระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการระดับสูงมีคุณธรรม ดังนั้น หากเราได้มีการบูรณาการร่วมกันกับศูนย์คุณธรรมในการจัดทำหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมทั้งการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ก็จะสามารถตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เสริมสร้างค่านิยม ความรักความศรัทธาต่อสถาบันหลักของชาติ มีคุณธรรม มีจิตอาสา มีการละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด ซึ่งเราจะบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

“การเชื่อมโยงการทำงานการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านคุณธรรมนำสู่การปฏิบัติ เป็นสิ่งที่เราตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในระบบคุณธรรมในการบริหารราชการ ซึ่งตนได้มอบนโยบาย 4 กระทรวงภายใต้การกำกับ คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้มอบนโยบายกับกระทรวงเหล่านี้ว่า ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าระบบคุณธรรม และคุณธรรมจะสามารถตอบโจทย์การทำงานทุกอย่างได้ เพราะถ้าหากหน่วยงานราชการที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากและมีการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีการทำงานแบบต่างตอบแทน แบบพรรคพวก หรือที่เรียกว่า “ระบบอุปถัมภ์” ก็จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการขับเคลื่อนหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ ขอย้ำว่าคุณธรรมเป็นเกราะป้องกันในการทำงานของชาวมหาดไทย และเราจะส่งเสริมในเรื่องคุณธรรมด้วยความมุ่งมั่น เพื่อทำให้ข้าราชการและกลไกกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ได้เป็นผู้มีคุณธรรม ทำให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่คุณธรรม สอดคล้องปณิธาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และทำให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า” นายอนุทิน กล่าว

นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ตนมาหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1.การบูรณาการและสนับสนุนให้มีการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ด้วยเครื่องมือดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิตในภาพรวมทุกจังหวัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนและกำหนดนโยบายของจังหวัด สะท้อนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมของพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 2. การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในระดับจังหวัดเพื่อให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมในระดับจังหวัด เพื่อผลักดันให้เป็นวาระของจังหวัด และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 3. การบูรณาการหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมกับหลักสูตรผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหลักสูตรนักปกครองระดับสูง หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง  รวมถึงศูนย์คุณธรรมมุ่งพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมในแต่ระดับให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กรและพื้นที่ เพื่อบูรณาการหลักสูตรร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและศูนย์คุณธรรมเพื่อให้เกิดกลไก Active ได้อย่างเป็นรูปธรรม