อธิบดี คพ.เผยประชาชนร้องเรื่อง "กลิ่นเหม็น"มากที่สุด

2024-01-15 13:14:22

อธิบดี คพ.เผยประชาชนร้องเรื่อง "กลิ่นเหม็น"มากที่สุด

Advertisement

อธิบดี คพ.เผยประชาชนร้องเรียนมลพิษกว่า 9,000 เรื่อง มากที่สุดเรื่อง "กลิ่นเหม็น" ตามด้วย ฝุ่นละออง  เสียงดัง

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.67  น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. มีช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษหลายช่องทาง ได้แก่ สายด่วน 1650 แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ จดหมาย อีเมล หรือมาด้วยตนเอง ช่องทางที่นิยมมากที่สุด คือ สายด่วน 1650 คิดเป็นร้อยละ 50 ปี 2566 มีประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามา รวมทั้งหมด 9,218 เรื่อง ซึ่งถ้าเป็นกรณีเหตุรำคาญต่าง ๆ คพ. จะให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ร้องเรียน และแจ้งหน่วยงานท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ซึ่งมีจำนวน 8,043 เรื่อง อีก 1,175 เรื่อง คพ. เข้าดำเนินการเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารประเภทต่าง ๆ การเลี้ยงสุกร โดยเรื่องร้องเรียนที่ คพ. ดำเนินการ ได้รับการแก้ไขแล้ว 836 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71 ที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามการแก้ไขปัญหา

น.ส.ปรีญาพร กล่าวต่อว่า เรื่องที่ คพ. ดำเนินการ บางเรื่องมีปัญหาหลายประเด็น โดยปัญหามลพิษที่ได้รับการแจ้งร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ กลิ่นเหม็น 807 เรื่อง (ร้อยละ 40) รองลงมา คือ ปัญหาฝุ่นละออง เขม่าควัน 531 เรื่อง (ร้อยละ 26) เสียงดัง เสียงรบกวน 297 เรื่อง (ร้อยละ 15) แหล่งที่มาของปัญหา ร้อยละ 39 หรือ 464 เรื่อง มาจากโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตร การหลอมหล่อโลหะ รองลงมาร้อยละ 29 หรือ 337 เรื่อง เป็นสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คพ. มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรม ซึ่งประชาชนต้องการให้ คพ. ติดตามการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงอย่างต่อเนื่อง คพ. จะนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนต่อไป