นายกฯขอเป็นพลังใจให้เด็กเยาวชนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน (มีคลิป)

2024-01-13 12:46:07

นายกฯขอเป็นพลังใจให้เด็กเยาวชนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน (มีคลิป)

Advertisement

นายกฯ เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำขอเป็นพลังใจให้เด็กและเยาวชนทุกคน ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

เมื่อเวลา 08.30 น.  วันที่ 13 ม.ค.67  ที่กระทรวงศึกษาธิการ   นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด  "เรียนดี มีความสุข"  "จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน" เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งทางร่างกายและจิตใจ สร้างความตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม รวมทั้งยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษา โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ  รมว.ศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงบริเวณงานวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีถวายพวงมาลัยสักการะด้านหน้าพระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) จากนั้นได้ชมการแสดงของเด็กและเยาวชนชุด  "เรียนดี มีความสุข"  และกล่าวเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2567 ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า "วันเด็ก" ทุก ๆ ปีทำให้นึกย้อนเวลาไปสู่วัยเด็กได้อีกครั้ง ซึ่งวันนี้รู้สึกยินดีที่มาเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่นี้ และมาพบปะกับน้อง ๆ เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงคำขวัญวันเด็กปีนี้ที่ได้มอบไว้ว่า "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย" โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพและยอมรับความแตกต่างในโลกที่ไร้พรมแดน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญทำให้ทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีหัวใจที่เข้มแข็ง มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดที่ถูกต้อง และมีความเป็นสากล ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ คิดเป็น ทำเป็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ เกิดจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็น ทั้งในด้านการศึกษา การให้โอกาสในการแสดงออก การดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี รู้จักคัดกรอง วิเคราะห์ แยกแยะ สิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพื่อให้เท่าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

นายกรัฐมนตรีขอเป็นพลังใจให้กับน้อง ๆ เด็กและเยาวชนทุกคน ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ศิษย์ที่ดี และพลเมืองที่ดีของสังคม ตั้งมั่นอยู่ในความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และทำในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ให้บรรลุผลสำเร็จ ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีคุณค่าต่อไป


จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กดปุ่มผ่านไอแพดเพื่อเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567 ของกระทรวงศึกษาอย่างเป็นทางการ

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย รมว.ศึกษาธิการ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธงานวันเด็กที่จัดแสดงไว้บริเวณกระทรวงศึกษาธิการโดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนด้วย เช่น บูธลูกเสือยุวกาชาด กิจกรรมบูธ Thailand Dropout ซึ่งเป็นขบวนการค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และเป็นการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาให้เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม บูธวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่คว้ารางวัลชนะเลิศแกะสลักหิมะนานาชาติ พร้อมเซ็นชื่อนายกรัฐมนตรีลงบนรูปข้อความที่นายกรัฐมนตรีเคยเขียนชื่นชมซึ่งนักศึกษานำมาใส่กรอบจัดแสดงด้วย เป็นต้น ภายหลังเสร็จภารกิจ ณ กระทรวงศึกษาธิการ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป

สำหรับกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น กิจกรรมแบ่ง เป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1: EDU Main Stage (ภายในกระทรวงศึกษาธิการ) กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 การแสดงพิธีเปิด เรียนดีมีความสุข Festival TALK SHOW พูดคุยกับดาราต้นแบบ My Idol Talk การแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน การแสดงศิลปะร่วมสมัย Cover Dance การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพลังเด็ก การประกวดหนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม หัวข้อ “ซอฟต์พาวเวอร์ไทย ครองใจโลก” โซนที่ 2: EDU Digital Technology (บริเวณถนนราชดำเนินนอก) ประกอบด้วย นำเสนอนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ กิจกรรมทักษะพื้นฐานด้านสื่อดิจิทัล กิจกรรมจากหน่วยงาน และ โซนที่ 3: EDU Network (บริเวณถนนลูกหลวง) ประกอบด้วย กิจกรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กิจกรรมจากหน่วยงานเครือข่าย เวทีกิจกรรม การแสดงดนตรี และการแสดงของเยาวชน