"พวงเพ็ชร" เผย ปชช.ร้องทุกข์ซื้อสินค้าออนไลน์ของไม่ตรงปก

2024-01-11 17:32:07

"พวงเพ็ชร" เผย ปชช.ร้องทุกข์ซื้อสินค้าออนไลน์ของไม่ตรงปก

Advertisement

"พวงเพ็ชร" เผย ปชช.ร้องทุกข์มากสุดซื้อขายสินค้าออนไลน์ ของไม่ตรงปก สั่ง สคบ.ดำเนินการเชิงรุกปราบปรามผู้กระทำผิด

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.67 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1/2567 ที่ประชุมได้รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน โดยพบว่าตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา (พ.ย.-ธ.ค.66) เรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์มากที่สุด คือ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ จำนวน 1,327 เรื่อง โดยมีการหลอกเก็บปลายทาง ของไม่ตรงปก รองลงมาคือ การท่องเที่ยวและเดินทาง จำนวน 555 เรื่อง และเรื่องอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย จำนวน 495 เรื่อง โดยได้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภคจนได้ข้อยุติ เรียกเงินคืนผู้บริโภคกรณีผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิจำนวน 4 ล้านบาท

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า ในครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 ฉบับ ในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ การเจรไกล่เกลี่ย และการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิด เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างเหมาะสม

“ปัจจุบันมีการร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น ดูจากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคใน 2 เดือนที่ผ่านมามียอดสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรมอยู่จำนวนมาก ขอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ดึงเทคโนโลยี IT เข้ามาใช้ในการดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ขอให้ สคบ. ดำเนินการเชิงรุกในการป้องปรามผู้กระทำการละเมิดของผู้บริโภค ตลอดจนเร่งรัดการกระจายอำนาจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ท้องถิ่นให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการร้องเรียน ได้สะดวกและง่ายขึ้น และทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” นางพวงเพ็ชร กล่าว