เปิด 7 ประเด็น ส.ว.ยื่นญัตติซักฟอกรัฐบาล

2024-01-09 16:57:55

เปิด 7 ประเด็น ส.ว.ยื่นญัตติซักฟอกรัฐบาล

Advertisement

เปิด 7 ประเด็น ส.ว.ยื่นญัตติซักฟอกรัฐบาลทั้ง ดิจิทัลวอลเล็ต ประชามติแก้ รธน. แก้หนี้ ล่าสุดมีผู้ร่วมลงชื่อ 55 คนจากเกณฑ์ต้องใช้ 84 คน

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 67  ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ถึงความคืบหน้าในการเตรียมเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตามรรัฐธรรมนูญ มาตรา 153 โดยมีนายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. และนายจเด็จ อินสว่างส.ว.  เป็นแกนนำ นั้น ล่าสุดมีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของญัตติดังกล่าว ระบุว่า รัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 66 และบริหารราชการแผ่นดิน 4 เดือน แต่ไม่ได้แก้ปัญหาสำคัญตามนโยบายที่แถลง นวมถึงปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแถลงนโยบาย ดังนี้

1.ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องประชาชน อาทิ การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ ที่ยั่งยืนให้ประชาชน รวมถึงการแก้ปัญหาความยากจนที่ตั้งคำถามถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม สภาพปัญหาการทำนโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ที่ชอบด้วยกฎหมายไม่สร้างภาระหนี้ให้ประชาชน การแก้หนี้นอกระบบ ที่ไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาต้นตอในระดับครัวเรือน การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมประมง การสร้างรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติ 2.ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามคำพิพากษาที่สะท้อนกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐาน การทุจริตคอร์รัปชั่น ยาเสพติด การลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ การเปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรที่เอื้อประโยชน์ให้นายทุน จะรับมืออย่างไร

3. ปัญหาด้านพลังงาน อาทิ การจัดการราคา ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้มและน้ำมัน ปัญหกลุ่มทุนพลังงานที่มีอิทธิพลต่อการเมืองส่งผลให้ประชาชนแบกรับภาระต้นทุนราคาเชื้อเพลิง ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน 4.ปัญหาการศึกษาและสังคมม อาทิ กาปฏิรูปการศึกษา ผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ การแก้ปัญหาหนี้สินครู การจัดหลักสูตรการศึกษาให้ประชาชนเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัญหาการดูแลผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

5.ปัญหาการต่างประเทศและท่องเที่ยว อาทิ ปัญหาจีนเทาที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การไม่เลือกข้างความขัดแย้งของรัฐบาล มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 6.ปัญหาแก้รัฐธรรมนูญ ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวที่ต้องอธิบายการดำเนินการ โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ประชาชนและพัฒนาประเทศ และ 7. ปัญหาการปฏิรูปประเทศ แนวทางของรัฐบาลต่อการดำเนนิการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

“ปัญหาข้างต้นเป็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่เร่งด่วน ที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาโดยทันที เพราะส่งผลต่อการขับเคลื่อน ยกระดับกาารพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงบรรลุเป้าหมายให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่ม” รายละเอียดของญัตติที่เตรียมเสนอ ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเข้าชื่อของ ส.ว. เพื่อเสนอญัตติดังกล่าวต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ตาม มาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องใช้เสียงสนับสนุน 1 ใน 3 ของสว.ที่มีอยู่ หรือ 84 คนนั้น ล่าสุดหลังจากเปิดให้ ส.ว. ร่วมกันลงชื่อ ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 9 ม.ค. ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. มียอดผู้ลงชื่อแล้ว 55 คน โดยมีทั้ง ส.ว. สายพลเรือนและสายทหาร