"ศรีสุวรรณ"จี้ปลดรอง ผวจ.ขอนแก่นฐานกล่าวหาประชาชนโง่

2018-03-18 11:05:08

"ศรีสุวรรณ"จี้ปลดรอง ผวจ.ขอนแก่นฐานกล่าวหาประชาชนโง่

Advertisement

"ศรีสุวรรณ" เรียกร้องปลัดกระทรวงมหาดไทย-รมว.มหาดไทย สั่งให้รอง ผวจ.ขอนแก่น“ออกจากราชการ” หรือ “โยกย้าย” ให้ไปอยู่ในส่วนราชการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปกครอง ฐานกล่าวหาประชาชนโง่

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้ปลด รอง ผวจ.ขอนแก่นฐานกล่าวหาประชาชนโง่ ระบุว่า ตามที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียเป็นการทั่วไป ถึงเอกสารราชการออกโดยรอง ผวจ.ขอนแก่นท่านหนึ่ง ที่เรียกประชุมข้าราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น โดยกำหนดภารกิจไว้ชัดเจนว่า “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่” ตามหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ ขก.0023.1/7063 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2561 แม้ต่อมาจะมีการแก้ไขหนังสือดังกล่าวใหม่แล้วก็ตาม แต่ถือได้ว่า “เป็นความผิดที่สำเร็จแล้ว” นั้นการใช้ถ้อยคำในหนังสือราชการดังกล่าว เป็นกรณีที่ร้ายแรงมาก สะท้อนให้เห็นจิตใต้สำนึกของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยท่านนี้ ที่ขึ้นมาเป็นผู้บริหารแล้วแต่ยังอาจมีความคิดความอ่านในลักษณะดูหมิ่น เหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในประชาชนผู้อยู่ใต้การดูแล (ไม่ใช่ใต้ปกครอง) อันเป็นการขัดต่อมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญ 2560 และขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจรรยา ข้าราชการกรมการปกครอง ที่ออกมาตามมาตรา 78 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ข้อ 5(1) ที่บัญญัติว่าข้าราชการกรมการปกครองต้อง “เคารพและให้เกียรติประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกันของบุคคล”
ดังนั้น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ควรจะเชิดชูให้บุคคลประเภทนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดขอนแก่นและหรือในกระทรวงมหาดไทยอีกต่อไปแม้กรณีดังกล่าว จะพยายามแก้ตัวกล่าวอ้างว่าเป็นความผิดหลงในขั้นตอนการออกเอกสารราชการ แต่ทว่าเอกสารดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกมาเป็นการทั่วไปในโลกโซเชียลมีเดียที่คนทั้งประเทศได้รู้และเข้าใจในพฤติการณ์และการกระทำดังกล่าวแล้ว การแก้ไขหนังสือใหม่จึงไม่อาจกลบเกลื่อนความผิดที่ได้กระทำลงไปได้ หากกระทรวงมหาดไทยเพิกเฉยต่อการลงโทษการกระทำดังกล่าว ก็จะสะท้อนให้เห็นว่ามิใช่เพียงบุคคลเพียงคนเดียวที่มีความคิดความอ่านเยี่ยงนี้ แต่ประชาชนอาจจะเหมารวมว่าเป็นทั้งกระทรวงมหาดไทยก็เป็นได้
ดังนั้น สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงขอเรียกร้องมายังปลัดกระทรวงมหาดไทย และหรือรมว.มหาดไทย ขอให้ใช้อำนาจตาม มาตรา 59 มาตรา 69 หรือมาตรา 70 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สั่งให้รอง ผวจ.ขอนแก่นคนดังกล่าว “ออกจากราชการ” หรือ “โยกย้าย” ให้ไปอยู่ในส่วนราชการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปกครองอีกต่อไป จึงจะเรียกเกียรติและศักดิ์ศรีของกระทรวงมหาดไทยกลับคืนมาจากสายตาและความรู้สึกของประชาชนได