"อนุทิน"เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเหรียญลูกเสือ

2023-12-14 18:27:15

 "อนุทิน"เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเหรียญลูกเสือ

Advertisement

 
"อนุทิน"เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี เหรียญลูกเสือยั่งยืน  ชี้กิจการลูกเสือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีระเบียบวินัย สร้างความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 66 ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประจำปี 2562 และเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563 - 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย และบุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมในพิธี

นายอนุทิน กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่บรรดาผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีและเหรียญลูกเสือยั่งยืนทุกท่าน ทั้งนี้ "กิจการลูกเสือ" เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีระเบียบวินัย สร้างความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเกื้อกูลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต


"หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรดาผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืนในวันนี้ จะได้ธำรงรักษาคุณความดีที่ได้ปฏิบัติมา และรวมพลังทุ่มเทการปฏิบัติภารกิจงานลูกเสือให้สัมฤทธิ์ผลดังเจตนารมณ์ตามคำปฏิญาณของลูกเสือ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนลูกเสือรุ่นหลัง และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง นอกจากท่านจะได้อุทิศตนโดยปฏิบัติภารกิจของลูกเสือให้เกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง จนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยกย่องสรรเสริญแล้ว การได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีและเหรียญลูกเสือยั่งยืนในวันนี้ จึงเป็นการประกาศคุณความดี และเป็นเกียรติประวัติสำหรับตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป" นายอนุทิน กล่าว