ข่าวดี! “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ประจำปี 2567 ในโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 23”

2023-12-13 10:50:26

ข่าวดี! “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ประจำปี 2567 ในโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 23”

Advertisement

ข่าวดี! “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ประจำปี 2567 ในโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 23”มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการศึกษาตลอดระยะเวลา 25 ปี ผ่านโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” ตามเจตนารมณ์ “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี” ของ คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ที่มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรีแก่เยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับทุนการศึกษานี้ จะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและดำรงชีพ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าที่พัก เป็นต้น ซึ่งไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆ มุ่งหวังให้บัณฑิตทุนประสบความสำเร็จทางการศึกษา และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม นำความรู้ไปช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างคุณประโยชน์กับประเทศต่อไป ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพจากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำ และได้นำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาบ้านเกิดและชุมชน ผ่านหลากหลายวิชาชีพ อาทิ แพทย์, นักวิชาการ, นักวิทยาศาสตร์, นักกฎหมาย และ วิศวกร เป็นต้น


โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 23/2567” เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 (ปวช.3) อายุไม่เกิน 21 ปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนของโครงการ โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 3.00 ความประพฤติดี มีความสามารถ หรือมีผลงานในการส่งเสริมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ Website: www.damrongchaitham.com , Facebook: มูลนิธิดำรงชัยธรรม หรือ โทร 02-669-9711, 02-669-9615 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2567